Bygging av vannverket vil innebære legging av rørledninger i sjøen for inntak av vann, store gravearbeider i strandsonen der ledningene føres i land til råvannspumpestasjonen, veganlegg og råvannspumpestasjon vest for sagbruket og et bygg for vannbehandlingsanlegget rett sør for sagbruket. 

At Nord-Mesna tas i bruk som drikkevannskilde vil i utgangspunktet ikke medføre endringer av dagens bruk av sjøen eller nærområdene, ettersom vannkvaliteten gjør at det kreves en omfattende renseprosess. 

Planforslaget med kartavgrensning og utfyllende beskrivelse kan sees på arealplaner.no

Brev med varsel om planarbeidet er sendt til berørte parter og instanser. Alle kan uttale seg. Eventuelle uttalelser må sendes skriftlig til kommunen på e-post eller i brev innen 3. mai 2024.