Messenlia skole ligger nord i kommunen og har en unik beliggenhet med tanke på å bruke naturen som klasserom. Elv, vann, skog, myr, li og fjell er i umiddelbar nærhet til skolen. Gamle fangstanlegg for elg, steinalderfunn og jernblestringsplass tilhører vårt nærområde, og skolen har gjennom mange år brukt naturen aktivt. Vi kaller oss ubeskjedent en uteskole. 

I 1956 ble Messenlia skolebygg ferdig. Et nytt skolebygg ble reist i 1999, og det gamle bygget ble renovert i 2000. Skolen har i dag 39 elever og 11 ansatte. 

Aldersblanding blir bevisst brukt i læringsøyemed. Vi jobber med Trygg-modellen med tanke på å øke elevenes selvverdsfølelse, og har fokus på et trygt skolemiljø blant annet gjennom drama og syngespill. Våre satsingsområder er tydelig klasseledelse, realfagssatsing gjennom uteskole/energikamp, økt læringsutbytte og 1. – 4.trinn er med i programmet for systematisk lese- og skriveopplæring.