Visitt og besøkstider

Beboerne ved sykehjemmene i Ringsaker kan fritt motta besøk. 

Enhet for institusjonstjenester, som består av Brøttum sykehjem, Moelv sykehjem, Nes sykehjem (avdeling Tingnes og Helgøya) og Brumunddal sykehjem; opererer ikke med besøkstider. Dersom det til tider er behov for restriksjoner i visittider, informeres dette om på det enkelte sykehjem og/eller avdeling. 

Ved individuelle behov som bør hensyntas for enkelt beboere, kan de som ønsker det avtale tid for besøk med personalet i avdelingen.

Fakta om bygget

 • Kostnadsramme ca. 462,5 mill. kroner
 • Husbankstøtte beregnet til ca 118,2 mill. kroner
 • Prosjektet ferdigstilles som planlagt våren 2024
 • Totalt areal for nytt sykehjem er 6590 m²
 • 60 sykehjemsplasser med hjemmelig preg. Rom og funksjoner som understøtter driften av sykehjemsplassene. Her nevnes at alle rom har skinne for takheis, 2 rom er større og tilpasset beboere med større hjelpemidler, 2+2 rom har dør mellom seg slik at det ved behov kan etableres 2 ektefellerom, besøksrom for pårørende, rapporteringsrom, skyllerom, rentrom mm.
 • 16 plasser for dagaktivitet. Fleksible arealer som kan benyttes av frivilligheten utenom dagaktivitetens åpningstider
 • Religonsnøytralt sermonirom
 • Rom for fotpleier
 • Rom frisør
 • Kantine
 • Kontorer for merkantil
 • Fleksible og fremtidsrettede tekniske løsninger:
  • Stort solcelleanlegg på tak
  • Energibrønner/bergvarme med varmepumpe for oppvarming om vinteren og kjøling om sommeren. (Fjernvarme som spisslast og reserveløsning)
  • Vannbåren varme i gulv
  • Behovsstyrt ventilasjon
  • Reservestrømsaggregat
  • Solskjerming
  • Adgangskontroll
  • Velferdsteknologi integrert i adgangskontroll og sykesignalanlegg
  • Døgnrytmelys (Human Centric Lightning-HCL.)
  • Internt spredenett for mobil/5G og full WIFI-dekning (Understøtter velferdsteknologien)
  • Sentralt driftsanlegg for byggets tekniske installasjoner (SD)
 • Sykehjemmet oppnår krav til passivhus og er gitt energimerke A. 

Fakta om uteområdet

 • En unik tomt sentralt i Moelv. Kort veg for pårørende og bekjente å besøke sykehjemmet i forbindelse med andre ærender i Moelv, eller for de som benytter kollektiv transport til Moelv stasjon.
 • Egen skjermet sansehage for den skjermede delen av sykehjemmet, der beboerne har dirkete adkomst til området på bakkeplan.
 • Et åpent og utadvendt adkomsttorg foran sykehjemmet, tilrettelagt for myke trafikanter.
 • HC-parkering i umiddelbar nærhet til hovedinngang.
 • Uteområdet er delt inn i flere deler for å skille mellom tyngre kjøretøy til varemottak og søppelhenting, lettere kjøretøy til inngangene og myke trafikanter på gang og sykkelveg.
 • To universelt utformede adkomster fra framsiden av sykehjemmet og opp til parken- en via den nye Furubakken, og en via heisen mellom nytt sykehjem og eksisterende Moelv bo.

Film om Moelv sykehjem