Envidan AS på vegne av Nordbohus Innlandet AS fremmer endring av reguleringsplan for Øverkvern B8, vedtatt 9.4.2014. Ca. halve planområdet er ferdig utbygd, og det er nå behov for å gjøre justeringer i planen før videre utbygging av den nordre og østlige delen. Det er rekkefølgekrav i planen om fjerning av eksisterende høyspent gjennom planområdet, som tidligst skjer 2024. Området på nordsiden er regulert i planen Øverkvern nord og det er behov for å se disse områdene i sammenheng i forhold til blant annet overvannshåndtering. Området ble rammet av flomhendelse i 2019. Det er derfor gjort justeringer i blågrønn struktur for å bedre sikre tilfredsstillende overvannshåndtering. Forslagsstiller ønsker i tillegg tilrettelegging for høyere utnyttelse innenfor gjenstående områder, endre vegtraseer og tomtearronderinger. 

Plandokumentene kan ses på arealplaner.no. Grunneiere, naboer, offentlige høringsinstanser og andre berørte parter er tilskrevet i eget brev.

Uttalelser til planarbeidet sendes innen 5. november 2023 til postmottak@ringsaker.kommune.no eller Ringsaker kommune,
Planseksjonen, Postboks 13, 2381 Brumunddal.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kan saksbehandler kontaktes på e-post tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 940 10 527.