Reguleringsplanen er utarbeidet som en områdeplan. Planen er overordnet og avklarer hovedstrukturen i området. Det må utarbeides detaljreguleringsplaner for de ulike delområdene før utbygging. Eneboligtomtene (BF1-4) kan imidlertid bygges ut uten krav om detaljregulering.

Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.

Atkomstvegen til feltet er planlagt fra Nordåsvegen, mens gående og syklende i tillegg får forbindelse fra Mausetvegen.

Det skal utarbeides helhetlig plan for grønnstrukturen før utbyggingen igangsettes. Grønnstrukturen skal opparbeides med parkmessig preg, og det skal vektlegges matproduksjon i valg av plantesorter. Dyrkningsfelt skal inngå i utforming av grøntområder og utearealene rundt bebyggelsen. 

Lekeplassdekning løses i en kombinasjon av sentral og kvartalslekeplass, supplert med nærlekeplasser. Sentralt gjennom området er det regulert en blågrønn sone som skal gi sammenhengende forbindelse gjennom området i øst/vest retning. Området er sammenfallende med en flomveg, og det legges opp til mulighet for vannstreng og vannelementer i kombinasjon med øvrig tilrettelegging og beplantning. Øverkverngutua i sør mellom Mausetvegen – Nordåsvegen videreføres som turveg i samsvar med dagens regulering. 

I forhold til planforslaget som ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn er planområdet redusert med ca. 20 daa i nord ut fra jordvernhensyn. 

Lenke til saksframlegg og vedtak fra kommunestyrets behandling.

Lenke til innsyn i vedtatt reguleringsplan i www.arealplaner.no.

Klagefrist er satt til 29. januar 2022. Ved eventuell klage sendes denne til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Ringsaker kommunen innen tre år.