Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Øverkvern Eiendom AS og Nordbo Mjøsa AS og Ringsaker kommune om bidrag til kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern legges ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningsloven § 17-4.
Utbyggingsavtalen er underskrevet av partene hhv 17.4.2021 og 5.5.2021 og ble i formannskapsmøte 26.5.2021, f.sak 45/2021, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
Uttalelsesfrist er 3. juli 2021

Her kan du se utbyggingsavtalen