Hvordan er muligheten for å få vaksine i hjemmet hvis det er vanskelig å komme seg til vaksinested?

Svar: De som er i risikogrupper og ikke kan komme seg til fastlegen selv vil få tilbud om vaksinering hjemme. Dette skjer etter vurdering av helsepersonell.

Hvordan vil jeg få beskjed om vaksinasjonsdato/sted/klokkeslett (sms/telefon/e-post)?

Svar: Personer i de prioriterte gruppene vil bli kontaktet direkte av sin fastlege/helsepersonell enten per telefon eller SMS, og vil få beskjed om dag, tid og sted for vaksinering av fastlegen/helsepersonell. Når det blir tid for befolkningen utenom de prioriterte gruppene å få tilbud om vaksine, vil timebestilling skje via nett med bekreftelse av sted og tid for oppmøte på SMS. 

Når kan jeg regne med å få min koronavaksine?

Svar: Regjeringen har fastsatt en prioriteringsplan for tildeling av koronavaksine. Dersom man tilhører de prioriterte gruppene vil man bli kontaktet direkte av fastlegen/helsepersonell når man står for tur. De som ikke tilhører de prioriterte gruppene, vil måtte vente til de prioriterte gruppene er vaksinert. Hvor lang tid det vil ta å vaksinere de prioriterte gruppene vil avhenge av hvor mange vaksiner kommunen får tilgang til. Når det blir aktuelt for resten av befolkningen å få vaksine vil dette kunngjøres bredt. 
Folkehelseinstituttet har laget midlertidige scenarier som viser når ulike grupper kan komme til å få tilbud om vaksine. Disse scenariene er usikre, og avhenger av vaksinetilgangen.

Her kan du se scenariene FHI har jobbet fram.

Blir ektepar/samboere innkalt for vaksinering samtidig?

Svar: Innkalling for vaksinering går etter alder, og ikke etter husstand. Ektepar/samboere vil derfor bli innkalt i henhold til sin plass i prioriteringsrekken etter alder, og ikke bostedsadresse. 

Hvor skal innbyggere med fastlege utenfor kommunen få vaksine?

Svar: Hvis du har fastlege utenfor kommunen vil du få tilbud om vaksine av kommunen når din gruppe vaksineres. Det jobbes med å opprette et system for utveksling av pasientinformasjon fra fastleger til kommuner slik at kommunen får oversikt over prioriterte pasienter som har fastlege utenfor kommunen. 

Hvor kan jeg registrere meg for å få vaksine?

Svar: Inntil videre er det fastlegene i Ringsaker som står for vaksineringen av de prioriterte gruppene. Dersom du har fastlege i Ringsaker og er i aldersgruppen over 75 år behøver du ikke foreta deg noe, du vil bli kontaktet av din fastlege når det er din tur. Dersom du har fastlege utenfor Ringsaker og er i aldersgruppen over 75 år, kan du kontakte Innbyggerservice på 62 33 50 00. Da blir du registrert slik at du får tilbud om vaksine ved et av legesentrene i kommunen når din aldersgruppe vaksineres. 
Dersom du er yngre enn 75 år skal du ikke foreta deg noe, det er foreløpig ingen registrering for vaksinering. Du vil få beskjed når din aldersgruppe står for tur.

Kan jeg prioriteres frem i køen?

Svar: I henhold til regjeringens prioriteringsrekkefølge, er det kun alder som er et gjeldende kriterium så lenge aldersgruppen 75-84 ikke er ferdig vaksinert.

Noen innbyggere får beskjed fra fastlege eller sykehus om at de må ha vaksine tidligere på grunn av behandling, operasjoner eller lignende. Sykehusene har nå fått egne leveranser til bruk på pasienter. Hvis det er pasienter som sykehuslegene mener skal vaksineres som del av et krevende pasientforløp kan de melde inn dette behovet i egne linjer, og de kan vaksineres på sykehuset. Hvis det er pasienter som faller utenfor de strenge kriteriene som er satt for pasientvaksineringen på sykehus, må pasientene følge prioriteringsrekkefølgen i kommunen.

De innbyggere som er under 65 år og som etter hvert av ulike årsaker skal prioriteres frem over egen alder, vil bli vurdert for dette av sin fastlege. Dersom du er i denne kategorien og har fastlege utenfor Ringsaker, er det fastlegen din som skal kommunisere dette til sin arbeidskommune, som igjen gir beskjed til Ringsaker. Du trenger ikke melde ifra om dette selv, da prioriteringer vil kun basere seg på lister fra fastlegene.

Helsepersonell som er bosatt i Ringsaker, men arbeider utenfor kommunen. Hvem har ansvar for vaksinering?

Svar: Det jobbes i disse dager med vurdering rundt prioritering av helsepersonell. I utgangspunktet skal helsepersonell som er kritisk vanskelig å erstatte i tilfelle isolering/ karantene og som i tillegg har direkte pasientkontakt hvor smitte med sars-CoV2-viruset er en risiko prioriteres for de få dosene kommunen får som er øremerket til helsepersonell.  
Dersom helsepersonell faller under disse kategoriene, og skal bli prioritert, er det arbeidsgiver som skal sørge for vaksinering. Dersom helsepersonell ikke faller under disse kategoriene, vil de innlemmes i ordinær prioriteringsrekkefølge blant befolkningen, og således vaksineres i regi av kommunen.

Hvorfor får ikke kommunen alle vaksinene på en gang?

Svar: Det er flere grunner til det. Norge mottar vaksiner puljevis og disse skal fordeles til alle kommuner. Når kommunene mottar en slik vaksine skal den oppbevares ved 2-8 °C og vil ha få dagers holdbarhet (etter opptining fra minus 70 grader), den må derfor settes noen få dager etter ankomst og kan ikke lagres ute i kommunene. I tillegg skal alle revaksineres etter minst 21 dager og helsemyndighetene holder tilbake vaksiner for å ha nok til dette. 

Hvis jeg takker nei til vaksine i første omgang, og deretter ombestemmer meg, får jeg ny mulighet da?

Svar: Ja.

Hva skjer hvis jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Svar: Hvis du har korona, nylig har hatt korona, er i karantene eller har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk så blir vaksineringen utsatt. Du mister ikke muligheten til å vaksinere deg om det må utsettes. 

Skal de som har hatt korona vaksineres?

Svar: Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått korona er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått korona å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Skal barn og unge vaksineres?

Svar: Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Kan gravide vaksineres?

Svar: Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende kan vaksineres.

Får man korona av å ta en vaksine?

Svar: Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke korona av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke koronasykdom. 

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?

Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Er jeg sikker etter vaksine/kan jeg leve som normalt da?

Svar: Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men det er fortsatt mye som er usikkert. Vi vet enda ikke nok om vaksinenes egenskaper, og om vaksinene hindrer videre smitte til andre. Utgangspunktet er derfor at smitteverntiltak må opprettholdes til vi har mer kunnskap om dette. Når mange nok er vaksinert, vil vi kunne leve mer normalt.