Administrasjon

Navn Stilling E-post Telefon
Gry Gulliksen Barnehageleder gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no 41421866
Sissel Bakaas Ass. barnehageleder sib@ringsaker.kommune.no 46843922
Hege B Martinsen Merkantil hma@ringsaker.kommune.no 97083790

 

Avdelinger

Trollheimen

Trollheimen har  barn fra 3 – 6 år. Vi legger stor vekt på naturopplevelser i nærområdet året rundt og har bygd oss opp et eget område i skogen med gapahuk og bålplass der vi tilbringer mye tid. Her får barna prøve seg på ulike motoriske og praktiske ferdigheter som hinderløype og bålbygging, variert lek og vi undrer oss over det vi ser rundt oss. Når det er lov lager vi også mat på bål her.  Det er også en grillhytte i barnehagen som vi bruker ofte.

Vi er opptatt av at barna skal bli bevisst sine egne følelser, lære å sette ord på de og forandre tankene til mestring og oppmuntring rettet mot seg selv. Til dette bruker vi samtaler og ulike billedverktøy. I tillegg har vi varierte aktiviteter slik at barna skal oppleve mestring på ulike områder, da dette er viktig for selvfølelsen. Vi jobber mye med positiv oppmuntring og ros til barna. Det er viktig å bygge en stødig grunnmur som barna kan ta med seg videre i livet.

Vi er opptatt av at barna skal danne trygge relasjoner både til ansatte og andre barn Vi deler oss i mindre grupper hver dag slik at deres barn blir sett og tatt vare på. Halve gruppa er ute på formiddagen og har ulike aktiviteter der, mens den andre halvdelen har grupper og lek inne. Etter en uke bytter vi. Vi samarbeider en del med Dovregubben da vi har flere barn som går deltid på begge avdelingene. I tillegg samarbeider vi om førskoletilbudet med skrivedans, svømming og førskolegrupper.

Vi følger barnehagens årsplan og rammeplan for barnehagen og har fokus på barns medvirkning. Temaer og lekesoner gjenspeiler derfor det barna er opptatt av der og da. Dette ser vi er veldig positivt både for relasjonene og innholdet i leken.

Lykketrolla

Lykketrolla er en småbarnsavdeling med barn i alderen 2-3 år. Hos oss står barnas trygghet i fokus. Alle barn skal ha en venn og vi er opptatt av å skape et miljø hvor inkludering, vennskap og gode relasjoner er gjeldene. Dette jobber vi med hele året gjennom trygghetssirkelen, som går ut på oss voksne som en trygg base for barnet, og støtte til barnets egen utforskning. På avdeling jobber vi mye i mindre grupper. På denne måten klarer vi å se hvert enkelt barn på en god måte i barnehagehverdagen. Hos oss støtter vi opp under barnas initiativ, fantasi og undring i leken.

 

Trollunga

Trollunga er en småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3år. Vi legger vekt på godt samspill mellom barn, og mellom barn og voksen. Vi voksne jobber med å skape en god tilknytning til barna gjennom å gi trygghet og omsorg. Trygghet er viktig for at utvikling skal skje og at barna skal få utforske og mestre(Trygghetssirkelen).

Vi kan dele oss i mindre grupper i ulike aktiviteter i løpet av uka. Men å være i sammen som gruppe er viktig-fellesskap, lære hverandre å kjenne i lek og samspill. Det gis god tid for lek. Vennskap dannes og det skapes felles opplevelser. Humor og glede.

Språkstimulering skjer gjennom hele dagen - i leken, på stellebordet, ved matbordet eller ved påkledning. 

I tillegg til ulike temaer i årsplanen har vi ekstra fokus på dyr. Vi opplever at barn veldig opptatt av dyr, og ønsker å gripe fatt i deres interesse - barns medvirkning.
Sang, musikk og bevegelse er vi også veldig glad i.

Vi drar på opplevelsesturer i vårt nærmiljø. Vi er heldig å ha en fin skog som vi kan besøke og følge med på de ulike årstider.

Gjennom varierte opplevelser gjennom uka ønsker vi å skape gode utviklende barnehagedager.

                                                      

 

Dovregubben

 Dette er en friluftsavdeling som har base i grillhytta ved skogen. Per dags dato, så er dette en storbarnsavdeling med barn fra 3 til 6 år. Denne avdelingen er barna utendørs mesteparten av dagen, og rett som det er, så vil dere se oss ute på tur i skogen, biblioteket eller andre steder i nærområdet. Natur, friluftsliv, bruk/pakking av sekk/utstyr, undring, lek og samspill er noen av fokusområdene våre. Vi har stor tro på at de aller fleste klassiske innendørsaktiviteter, kan utføres ute! Barna vil også lære om brannvern, hvordan fyre bål på en forsvarlig måte, bruk av spikkekniv og ferdes trygt i trafikken. Førskolebarna har egne grupper med blant annet “Skrivedans”, Grønne tanker-Glade barn på programmet og svømmeopplæring i Mjøsbadet når vi får støtte til dette. Avdelingen har tilgang på oppholdsrom i barnehagen med kjøkken og lekerom, noe som brukes med jevne mellomrom. Ut over dette så følger vi barnehagens årsplan/rammeplan for barnehager på samme måte som de andre avdelingene ved Hempa barnehage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Foreldresamarbeid

Foreldreråd : Rådet omfatter alle foreldre. Foreldrerådet velger hvert år ei arbeidsgruppe som tar ansvar for å videreføre aktiviteter og gode tradisjoner som et verdifullt supplement til den ordinære driften, Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Arbeidsgruppa er selvstyrende, men tar kontakt med barnehagens personale ved behov.

Samarbeidsutvalget(SU): Består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saket av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Hempa og Vesleparken barnehager har felles SU, første møte blir etter valg av foreldre representanter etter foreldremøtet i September /oktober.

Vi vil at foreldrene skal føle seg trygg på at deres barn har det godt i barnehagen, og blir tatt vare på , både enkeltvis og i gruppe. Dette gjøres ved den daglige kontakten, foreldresamtaler , foreldremøter. Barnehagen og foreldre sitter inne med kunnskaper og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig åpenhet og tillit er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet, selv om det skulle innebære kritikk av barnehagen. Foreldrene må kunne føle seg trygge på at de opplysninger barnehagen får, ikke misbrukes, eller går til uvedkommende.

Planleggingsdager

Barnehagen er stengt disse dagene :  12/8 og 6/10 2022

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi har valgt å lage en egen plan for hvordan vi arbeider med trafikksikkerhet i barnehagen vår. Vi bruker Trykk trafikk sitt materiell og opplegg som er til bruk i barnehagen

Trafikksikkerhetsplan