Administrasjon

Navn Stilling E-post Telefon
Gry Gulliksen Barnehageleder gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no 41421866
Sissel Bakaas Ass.barnehageleder sib@ringsaker.kommune.no 46843922
Hege B Martinsen Merkantil hma@ringsaker.kommune.no 97083790

 

Avdelinger


Bjørnehiet
I Bjørnehiet er vi opptatt av å skape et inkluderende miljø, der alle skal være synlige. Vi har stort fokus på sosial kompetanse; det å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Det innebærer bla. å ta hensyn, vise omsorg, løse konflikter, sette grenser for seg selv, samarbeide og leve seg inn i andres situasjon.


Barna er i alderen 1-2 år, og vi deler ofte i mindre grupper ut fra barnas alder og utviklingsnivå. Dette gjelder både i lek og i aktivitetsgrupper. Vi har en stor utelekeplass som vi bruker flittig gjennom hele året.  Vi liker å gå på tur, og har fine turmuligheter i skogen like ved.
Små og store i Bjørnehiet trives godt sammen, i lek og aktivitet. Latter og glede er viktig i vår hverdag.

Velkommen på besøk!

Eventyrhuset

I Eventyrhuset har vi stort fokus på trivsel og vennskap, og er opptatt av at alle skal ha en venn i barnehagen. Vi jobber mye med det å ha respekt og toleranse for hverandre. Vi har mye fokus på barnas lek og den voksnes deltagelse, inne og ute. Hos oss har vi barn fra 3-6 år, noe som betyr at det er mange ulike behov som skal ivaretas. Vi deler ofte i mindre grupper for på best mulig måte å kunne ivareta det enkelte barnet. 5-åringene («Askeladden») har sitt eget opplegg hele det siste året før skolestart. Vi er glad i gå på tur, og det gjør vi hver uke. Vi har med mat og drikke i sekken eller vi lager mat på bål. Glede og humor er en viktig del av hverdagen i Eventyrhuset.


Kom gjerne på besøk til oss!

 

Foreldresamarbeid

 

Foreldreråd:
Rådet omfatter alle foreldre. Foreldrerådet velger hvert år ei arbeidsgruppe som tar ansvar for å videreføre aktiviteter og gode tradisjoner som et verdifullt supplement til den ordinære driften.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Arbeidsgruppa er selvstyrende, men tar kontakt med barnehagens personale ved behov.


Samarbeidsutvalget (SU):
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Hempa og Vesleparken har felles SU. Det velges foreldrerepresentanter på foreldremøte i september/oktober. Første møte i SU avholdes etter dette.


Samarbeid i det daglige
Vi vil at foreldrene skal føle seg trygge på at deres barn har det godt i barnehagen, og blir tatt vare på, både enkeltvis og i gruppe. Dette gjøres ved den daglige kontakten, i foreldresamtaler og på foreldremøter.
Gjensidig åpenhet og tillit er et viktig fundament for samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet. Selv om dette skulle innebære kritikk av barnehagen. Foreldrene må kunne føle seg trygge på at de opplysningene barnehagen får, ikke misbrukes eller går til uvedkommende.

 

Planleggingsdager

31.01 og 23.03 20.  Da er barnehagen stengt.

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.
Vi har valgt å lage en egen plan for hvordan vi arbeider med trafikksikkerhet i barnehagen vår. Vi bruker Trygg Trafikk sitt materiell og opplegg som er tilpasset bruk i barnehagen. Målet er å øke barnas forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken – på en måte som barna synes er morsom. Vi har spesielt fokus på Tarkus og opplegg for de eldste barna i barnehagen. Barnehagen er medlem i Barnas Trafikklubb.

Plan for trafikksikkerhet