Kontaktinformasjon

Trine Nymoen Barnehageleder Send e-post  414 58 017
Anett Skyberg Assisterende  barnehageleder Send e-post 

976 52 089

Mariann Byrløkken  Arbeidsleder Send e-post  901 55 780

 

Barnehagens åpningstider

Åsen barnehage har åpningstid mandag- fredag kl. 07. 00 - 16. 30. 

Barnehagen er stengt 24.12 (julekvelden), 31.12 (nyttårskvelden) og onsdag før skjærtorsdag.

Alle kommunale barnehager i Ringsaker har feriestengt uke 28 og 29.

Barnehagens planleggingsdager

Planleggingsdagene våre i 2022/2023 er:

6. oktober 2022

25. november 2022

24. april 2023

25. april 2023

19. mai 2023

Informasjonshefte

informasjonsheftet finner du blant annet informasjon om foreldresamarbeid, samarbeidspartnere, foreldrebetaling og ferie. 

Trivsel og glede, og lek og læring

Vi i barnehagen har stort fokus på lek og mener vår viktigste oppgave er å legge til rette for og utvikle barnas lek. Leken er barnas dominerende virksomhet, og den er barnas viktigste læringsarena. I leken lærer barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre, forholde seg til hverandre og hvilke regler som gjelder i et sosialt fellesskap. Leken er kreativ og fantasifull og har mange uttrykksformer.
 
Leken utfordrer fysiske ferdigheter og den utvikler barnas språk og kommunikasjonsevne. I leken opplever barna stor grad av mestringsglede. Leken gir barna ferdigheter knyttet til sosial samhandling med andre mennesker. Barna lærer seg å ta hensyn, se andres perspektiv, tanker og følelser. Leken er barnas arena, og det er barna som skal bestemme utviklings-forløpet i leken.

Vi voksne kan gi muligheter til utfoldelse og legge forholdene til rette for gode lekemuligheter. Vi kan, i de tilfeller hvor det trengs, hjelpe barna med å videreutvikle leken ved å gi dem nye impulser og ideer. Vi er opptatt av å være engasjerte og deltagende voksne i lek og aktiviteter. Gjennom lek og aktiv deltagelse fra oss voksne vil vi legge til rette for etablering av vennskap og trygghet. Det er avgjørende at de voksne evner å være tilstede for barna og er i stand til å dele barnas opplevelse. Organisering av barnegruppene med bevisst oppdeling i smågrupper gir rom for de enkelte. Når barn og voksne leker, undres, funderer og reflekterer sammen, skapes en trygghet for barna- og de kommer da tydelig fram med sine meninger og synspunkter

Barn og voksne ute i naturen

Friluftsliv er viktig for oss i Åsen barnehage og gjennom hele året bruker vi nærmiljøet aktivt.
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhets-opplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Turmulighetene er mange, og ikke langt fra barnehagen har vi gapahuken vår, akebakken, skiløype og skogen med stier og gårder vi besøker
Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser til alle årstider, i all slags vær og bli kjent med og glad i naturen.