Budsjettet for 2020 er på totalt 3,3 milliarder kroner. Driftsutgiftene har økt til i underkant av 2,8 milliarder kroner, mens investeringsbudsjettet er redusert, slik at dette nå utgjør om lag 250 millioner kroner. 

Utfordrende økonomi

På kommunestyrets budsjettkonferanse i vår og i saken om foreløpige budsjettrammer ble det pekt på store økonomiske utfordringer og framvist et inndekningsbehov på nesten 49 millioner kroner for 2020. Denne utfordringen har blitt forsterket i løpet av høsten, blant annet som følge av årets sentrale lønnsoppgjør. I statsbudsjettet legges det i liten grad opp til reell vekst i kommunens frie inntekter, samtidig som utgiftsveksten særlig innenfor helse og omsorg øker vesentlig mer enn den kostnadsveksten kommunene blir kompensert for. Den forholdvis beskjedne veksten som er i frie inntekter er i tillegg forutsatt benyttet til særskilte formål, og det strammes også inn på tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester.

– Hovedutfordringen er overforbruket innen særlig pleie- og omsorgstjenesten og innen barnehagebudsjettet pga. økt tilskudd til private barnehager. I tillegg kommer merutgiftene knyttet til lønnsoppgjøret. Disse områdene styrkes kraftig og er ivaretatt gjennom budsjettforslaget, sa assisterende rådmann Espen Hvalby.

Tatt grep

For å unngå vesentlige kutt i tjenesteproduksjonen er det tatt en rekke grep. Dette gjelder særlig på finanssiden av budsjettet.

–  Det er redusert på rente- og avdragsbelastningen i driftsbudsjettet ved å innfri to lån, og ved at avdrag utover minimumsavdraget budsjetteres i investeringsbudsjettet og finansieres med investeringsinntekter. Til sammen utgjør disse endringene nesten 52 millioner kroner. Investeringsbudsjettet er tilpasset «handlingsregelen» om at den rente- og avdragsbelastende lånegjelden ikke skal utgjøre mer enn 2 milliarder kroner for å unngå ytterligere belastning av driftsbudsjettet, sa økonomisjef Rita Hidemstrædet. 

Videre er det foreslått konkrete innsparingstiltak og gjort tilpasninger i driften. Veksten i helse og omsorg foreslås dels løst ved en betydelig budsjettmessig styrking av tjenestene overfor de ressurskrevende brukerne og enkeltbrukere med store tjenestebehov og dels ved omfordeling av ressurser fra institusjonstjenester til hjemmetjenester i henhold til strategien om forebygging og mestring. Barnehagebudsjettet er tilført store midler for å dekke driftstilskudd til private barnehager. 

–  Samlet og helhetlig sett er ikke budsjettforslagets driftstilpasninger dramatiske. Innen de ulike budsjettene vris midlene mot det mest nødvendige og i en framtidsrettet retning. For Ringsakers befolkning vil ikke tjenestene bli svekket i nevneverdig grad, men de kan bli gitt på annet sted, på annen måte og de kan endatil bli bedre på noen områder, sa rådmannen, som også understreket at det i liten grad har vært mulig å finne dekning for nye tiltak.   

Omlegginger av drift og struktur

Fagernes skole har de siste årene hatt nedgang i elevtallet, og flere elever har allerede søkt om overflytting til Moelv skole. Siden 2011 har elevtallet sunket fra om lag 100 til 55 pr. 1.11.2019. Denne tendensen vil trolig fortsette i og med at det er færre elever på småtrinnet enn på mellomtrinnet. På 1. trinn er det p.t. kun tre elever. Leiekontrakten på modulskolen går ut 22.2.2021. I budsjettet legges det derfor opp til at elevene ved Fagernes skole flytter til Moelv skole fra januar 2021 og at leieforholdet opphører. 

–  Ved Moelv skole vil elevene få et opplæringstilbud ved en ny og moderne skole med gode fasiliteter for læring, lek og aktivitet. For enkelte elever fra Fagernes vil Åsen skole være et godt alternativ. Vi vil vektlegge gode prosesser som ivaretar de ansattes rettigheter og et trygt og godt skolemiljø for elevene, sa kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

I samsvar med vedtatt overordnet strategi for helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker 2012-2022 videreføres arbeidet med å innrette tjenestene slik at flest mulig klarer seg selv lengst mulig. Nå foreslås konkrete grep for å styrke hjemmetjenestene.

–  Ringsaker kommune har svært høy dekningsgrad av institusjonsplasser, og en for høy andel av driftsbudsjettet er bundet opp i drift av sykehjemsplasser. En nødvendig styrking av hjemmetjenesten gjøres ved å omdisponere innen budsjettet gjennom å ta ned antallet sykehjemsplasser, og det legges blant annet opp til å avvikle drift av 14 langtidsplasser ved Sundheimen for å styrke hjemmetjenesten. Lokalene ved Sundheimen kan heller ikke sies å oppfylle dagens krav til en slik tjeneste. Det vil være mulig å flytte dagens beboere ved Sundheimen til Nes sykehjem, sa kommunalsjef Sverre Rudjord.

BEMA i Brumunddal, som er et bosettingstilbud for enslige mindreårige asylsøkere, har gitt tilbud om tiltak til ti ungdommer, fordelt på to boliger. Ringsaker er én av tretten kommuner i landet som har vært prioritert for nye bosettinger, basert på gode resultater og god organisering av tiltaket. Som følge av nedgang i antallet nye enslige mindreårige asylsøkere, samt at de fleste som er i tiltaket i dag er i ferd med å nå maksimumsalder for å være med i tiltaket, foreslås det å starte avvikling av tiltaket i 2020. Bosettingstiltaket skal etter planen være fullt avviklet innen utgangen av 2021. 

–  Ringsaker må som en av få kommuner bruke store midler på en tjeneste de fleste andre kommuner ikke driver lenger. Det kan ikke fortsette. De ansatte i BEMA vil bli ivaretatt gjennom overtallighet og fortrinn til ledige stillinger i andre enheter i kommunen, opplyste Rudjord.

 

Budsjett og økonomiplan