Ringsaker kommunes totale budsjett for 2022 er på i overkant av 3,6 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på vel 2,9 milliarder, mens investeringsbudsjettet for 2022 er på 331 millioner kroner.

– Investering i nytt sykehjem i Moelv med en ramme på 405 millioner kroner er det klart største investeringstiltaket i økonomiplanperioden. Innenfor driften styrker vi driftsbudsjettet for pleie og omsorg med totalt 38 millioner kroner brutto for neste år. Dette kommer i tillegg til styrkningen av tjenesteområdet på 25,5 millioner kroner i 2020 og 62,5 millioner kroner i 2021. Økningen skyldes en kombinasjon av en sterk økning i ressurskrevende tjenester og økte behov innenfor institusjons- og hjemmetjenestene, sa rådmann Jørn Strand da han presenterte sitt forslag til budsjett for 2022.

Stramt budsjett med stø kurs

Rådmannen var tydelig på at budsjettet for 2022 utover dette ikke innebærer store kutt eller økning av rammer.

– Dette er i stor grad et gjennomføringsbudsjett der vi følger opp og gjennomfører planlagte tiltak. Vi er fornøyd med at vi har unngått store kutt, men det er ikke rom for vesentlige styrkinger utover det som gjøres innenfor helse og omsorg. For å få en kontrollert tilpasning av økonomien framover, benyttes merskatteinntektene i 2021 ved at det bygges en bro til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Videre omstilling og styrking av egenkapitalen er helt nødvendig, understreket han.

Ringsaker kommune har lange tradisjoner for å ha god styring med økonomien, og med et så stramt budsjettopplegg stilles det store krav til løpende budsjettoppfølging, god oversikt og budsjettdisiplin også i tiden fremover.

Vekst er nøkkelen

Rådmann Jørn Strand understreket betydningen av befolkningsvekst for å øke inntektsgrunnlaget for kommunen, og dermed gi grunnlag for videre vekst i de viktige og nødvendige tjenesteområdene.

– Det er nødvendig å stå fast ved og bygge videre på strategien om vekst og utvikling over tid, i et langsiktig, målrettet og systematisk arbeid. Flere innbyggere betyr økt økonomisk aktivitet i næringslivet og økte skatteinntekter for kommunen. Slik kan Ringsaker løftes videre, og vi får en stø kurs hvor vekst og velferd går hånd i hånd, sa Strand.

Budsjettdokumentene finner du her

Foto (f.v.): Assisterende rådmann Espen Hvalby, økonomisjef Rita Hidemstrædet og rådmann Jørn Strand.