Elevrådet

Elevrådet består av 2 representanter for hvert av årstrinnene i 5. - 7. trinn. Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle tilfelle kalles inn når en tredel av medlemmene i rådet eller skoleleder krever det. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeler nærmiljøet til eleven. Elevrådet arrangerer også ulike sosiale tiltak for elevene ved skolen.

 

FAU og foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna på skolen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av foreldrerepresentanter som er valgt på hvert klassetrinn.

Foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av foreldre i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med lærerne, og spesielt kontaktlærere.

FAU-leder er Aina H. Hensgaard, aina_heimlund@hotmail.com  

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU) (Opplæringslovens § 11-1). Utvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og består av representanter for viktige parter i skolesamfunnet. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

Ved hver grunnskole skal det også være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldra til sammen er i flertall. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldra tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Ved Fagernes skole fungerer Samarbeidsutvalget også som Skolemiljøutvalg, og det er valgt inn ekstra representanter slik at elevene og foreldrene til sammen er i flertall.