Elevrådet

Ved hver grunnskole skal det velges et elevråd. For våre enheter velges det 2 representanter for hvert av årstrinnene 4.- 7.klasse. På Fagernes skole er det ass. skoleleder som har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet.  Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (Opplæringslovens § 11-1). Utvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og består av representanter for viktig parter i skolemiljøet. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende forum. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

 

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kapittel 9a.

Ved Fagernes skole fungerer Samarbeidsutvalget også som Skolemiljøutvalg, og det er valgt inn ekstra representanter slik at elevene og foreldrene til sammen er i flertall.

FAU og foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna på skolen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av foreldrerepresentanter som er valgt på hvert klassetrinn.

Foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av foreldre i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med lærerne, og spesielt kontaktlærere.

Leder: Ole Grønvold (olgronvo@bbnett.no)

Nestleder: Morten Grønvold

Sekretær: Morten Grønvold

Kasserer: Trine Lise Karlsen

Revisor: Ingunn Tolvstad

  1. trinn: Hoved: Inger Christine Groseth                           

Vara: Ole Johan Vea

  1. trinn: Hoved: May Britt H. Blakarstugun (Vara SU-rep.) 

Vara: Oda Mathilde Hårsvær

  1. trinn: Hoved: Morten Grønvold (Sekretær)                     

Vara: Maja Irion

  1. trinn: Hoved: Reidar Gregersen                                       

Vara: Merethe F. Heggelund

  1. trinn: Hoved: Odd Kongssund                                         

Vara: Trine Lise Havik

  1. trinn: Hoved: Elin S. Baardseth (SU-rep.)                       

Vara: Irene Aspeslåen (Leder)

  1. trinn: Hoved: Elin Grønvold                                             

Vara: Heidi Håkenstad