– Inntektsrammer for kommunene er stramme. Utsiktene for handlingsrommet i norsk økonomi gir ikke grunnlag for å lene seg på staten i håp om særlig økte rammer. Vi må ordne opp sjøl og omstille oss sjøl, sa rådmannen i sitt innlegg.

Rådmannen minnet samtidig om «handlingsregelen» på investeringssiden som ble innført for noen år siden, og at det er nødvendig å redusere utbyggingstakten med unntak av nytt sykehjem i Moelv. 

Lavere driftskostnader 

Assisterende rådmann Espen Hvalby understreket viktigheten av å holde driftskostnadene nede og innenfor de budsjetterte rammene, samtidig som en må forholde seg til økte konstnader knyttet til pensjon. 

– Helt marginal vekst i inntektsrammene og en vedvarende innstramming i sentrale tilskuddsordninger, betyr at arbeidet med omstilling og effektivisering fortsetter med økende styrke, sier assisterende rådmann Espen Hvalby. 

Samtidig gjør stadige utfordringer på ulike tjenesteområder, særlig innenfor helse og omsorg, dette krevende. 

– Det har de siste fem årene vært en kraftig vekst i antall tjenestemottakere i helse og omsorg, og flere har et omfattende bistandsbehov. Budsjettet har blitt betydelig styrket de siste år, og det jobbes intenst med å tilpasse organisasjonen til vedtatte rammer. Behovet for hjemmetjenester forventes imidlertid å øke i årene som kommer, sier Sverre Rudjord, kommunalsjef for helse og omsorg.

Befolkningsvekst gir inntekter

Samtidig som utgiftssiden må reduseres, understreket rådmannen at det også er viktig å fokusere på hvordan inntektssiden kan økes.

– Vi må stå fast ved strategien som vi ser over tid har gitt gode resultater i form av befolkningsvekst og en positiv utvikling innen næringsliv og varehandel. Dette gir økt økonomisk aktivitet i samfunnet og dermed også økte inntekter for kommunen, poengterte Strand.