Planen skal legge til rette for utbygging av dagens E6 til firefelts vei fra Moelv nordover til Roterud i Gjøvik, inkludert etablering av ny bru over Mjøsa. Reguleringsplanen skal følge opp føringer fra tidligere kommunedelplaner for E6. 

Forslaget til planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen, som er en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.

For mer informasjon se høringsbrevet fra Nye Veier. 

Utfyllende informasjon om prosjektet, planprogrammet med alle vedlegg, kart, innspillskjema m.m. finnes i en digital portal som Nye Veier har utviklet. 
Merknader til oppstartsvarslet kan også enkelt sendes inn via den digitale portalen. Nye Veier ber om innspill på små og store saker relevant for det kommende planarbeidet. Det kan for eksempel være innspill om lokal bruk, verdier og interesser knyttet til eiendommer og arealer i området, eller om tema for utredning som ikke er omtalt i planprogrammet. Det oppfordres til å benytte skjemaet i den digitale portalen. Frist for merknader er 18.10.2019.

Merknader kan også sendes per post til Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar.

Det blir holdt informasjonsmøte tirsdag 24. september i Herredshuset, Moelv kl. 18.30-21.00. Tema blir utbygging av Moelvkrysset og reguleringsplan for E6 Mjøsbrua.