Planområdet er på ca. 2,2 daa og ligger på sørsiden av Åsmarkvegen ca. 1,2 km fra Moelv sentrum. Arealet ble regulert i 1953 til bolig- og grønnstruktur og kommuneplanens arealdel har videreført disse formålene.

Planforslag for Åsmarkvegen 30 i Moelv ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 3. juli – 5. september 2021. Planforslaget la til rette for boligutvikling i eksisterende bygninger på eiendommen. Det kom i alt 7 uttalelser som hovedsakelig omhandlet støy, trafikksikkerhet, rassikring og overvannshåndtering. I tillegg ble det fremmet innsigelse av Statsforvalteren i Innlandet knyttet til støy.

Forslagsstiller, Isoco AS, ser av de uttalelsene som har kommet i høringsperioden at planforslaget kan bli krevende å realisere og har derfor revidert planforslaget. Det fremmes nå et planforslag som tilrettelegger for næringsvirksomhet i eksisterende bygninger. Forslagsstiller har i dag næringsvirksomhet/lager på eiendommen og ser at det er hensiktsmessig å opprettholde og videreføre dette på eiendommen.

Bygningene på eiendommen ble opprinnelig bygd for å huse et renseanlegg for vann. Før eiendommen ble kjøpt av forslagsstiller i 2018 ble eiendommen brukt av Teknisk drift i Ringsaker kommune. Formålet næringsvirksomhet er derfor sterkt knyttet til eiendommens tidligere og nåværende bruk. Man har derfor besluttet at det ikke er nødvendig med en ny 1. gangs behandling i planutvalget før revidert planforslag sendes på høring og offentlig ettersyn.

Ved å endre formålet fra boligbebyggelse til næringsvirksomhet svarer man ut de aller fleste av uttalelsene som kom inn i høringsperioden. En mener også at innsigelsen fra Statsforvalteren i Innlandet knyttet til støy er løst med det reviderte planforslaget.

Planen fremmes av ARR Arkitekter AS på vegne av Isoco Eiendom AS.

Reviderte plandokumenter kan ses på arealplaner.no. Grunneiere, naboer, offentlige høringsinstanser og andre berørte parter er tilskrevet i eget brev.

Uttalelser til planarbeidet sendes innen 26. august 2022 til postmottak@ringsaker.kommune.no eller til:

Ringsaker kommune
Planseksjonen
Postboks 13
2381 Brumunddal

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kan saksbehandler kontaktes på e-post ambj@ringsaker.kommune.no eller telefon 477 88 505.