Gang- og sykkelveien strekker seg fra krysset Byflatvegen/Bjørgevegen til eksisterende gang- og sykkelvei ved Byflaten 181. Den nye strekningen er på ca. 1,6 km og vil forbinde to etablerte strekninger med gang- og sykkelvei til et sammenhengende tilbud mellom Byflaten og Brumunddal. Dette vil gi økt trafikksikkerhet for gående og syklende. Planforslaget inneholder erverv av privat areal samt endring av noen adkomster og stikkrenner. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er vedtatt.

Saken behandles etter plan- og bygningslovens § 3-7 som sier at "Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende plantype". Planforslaget tas derfor ikke inn til 1. gangs behandling i kommunen, men sendes direkte på høring og offentlig ettersyn av Innlandet fylkeskommune.

Det vil bli avholdt åpent høringsmøte den 20.oktober 2021 kl. 17.30 - 19.30. Møtested er Møterom 1 i 1. etasje i Kommunebygget i Brumunddal, Brugata 2. Inngang fra bakgården som vender mot Furnesvegen. Grunnet koronasituasjonen kan det fortløpende komme endringer for avholdelse av åpne møter. Det er skriftlig påmelding til møtet. Påmeldingen må inneholde kontaktinformasjon på møtedeltaker, dvs. navn, telefonnummer og e-post. Påmelding sendes til knut.bergum@innlandetfylke.no.

Følgende plandokumenter er de viktigste i saken:

Alle plandokumenter kan ses på arealplaner.no. Naboer til planområdet og offentlige instanser er tilskrevet i eget brev Innlandet fylkeskommune.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til prosjektleder Knut Bergum på e-post knut.bergum@innlandetfylke.no eller tlf. 994 64 565.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 30.10.2021 til post@innlandetfylke.no eller til
Innlandet fylkeskommune
Pb. 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Merk forsendelsen med "Reguleringsplanen Fv. 1780 Byflatvegen".