Planen fremmes av Areal+ AS på vegne av forslagsstiller og grunneier Pihl AS. Planområdet er en utvidelse av eksisterende fritidsboligområde på Hamarsæterhøgda, godkjent i kommuneplanen som område FB1. Planavgrensningen omfatter både eksisterende og nytt fritidsboligområde på til sammen ca. 700 daa, herunder utgjør ca. 80 daa nye utbyggingsformål. Eksisterende turstier og skiløypetraseer er ivaretatt i planforslaget.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ca. 70 nye selveiertomter, hvor hver tomt skal utgjøre ca. 1000 m2. Av hensyn til terreng og landskap kan det tillates noe variasjon i tomtestørrelser. I tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal samlet BYA for hver tomt ikke overstige 145 m2 eller inntil 125 m2 BRA. Det kan tillates uthus og/eller anneks på maksimalt 30 m2 hver, innenfor øvre ramme for BRA/BYA. Maks gesims- og mønehøyde er på henholdsvis 3 og 5 meter. Det kan opparbeides inntil 2 parkeringsplasser per tomt, i tråd med kommuneplanens bestemmelser. 

Eksisterende adkomst til planområdet er via Åstdalsvegen, og adkomstveien videreføres inn til nytt hytteområde. For nedre del av området etableres en ny adkomstveg med egen avkjøring fra Åstdalsvegen. En bred korridor øst i planområdet er regulert til turveg, og skal fungere som en brytning mellom hyttetomtene for å ivareta mulighetene for ferdsel gjennom området, og gi god tilgjengelighet til skiløypene. Allmennheten sikres ferdsel på turveier gjennom plankart og bestemmelser. 

Deler av planen består av myrområder som er regulert til LNF-formål med hensynssone naturområdet. Bestemmelse tilknyttet hensynssonen sikrer at det ikke tillates bygninger eller andre terrenginngrep i myra. For å sikre god overvannshåndtering vil nye utbyggingsområder plasseres utenfor avrenningslinjene, og det er avsatt en faresone for flom hvor det ikke tillates bebyggelse. Det stilles også krav om en bredde på 20 meter til hver side av bekkene.  

Ny hyttebebyggelse vil i likhet med eksisterende ha enkel standard uten tilkobling til offentlig VA-løsning. Bestemmelser sikrer at det ikke tillatelses oppføring av nye fritidsboliger før det foreligger godkjent løsning for vann og avløp i planområdet. Det forutsettes blant annet gjennomført grunnundersøkelser for å avklare påvirkning av resipient i området.

Det planlegges å tilrettelegge for strømtilførsel både for nye og eksisterende hytter innenfor planområdet. Dette vil gi mulighet for lading av elbil på felles parkeringsplass. I forbindelse med strømtilførsel til området foreslås bestemmelser for å begrense lysforurensningen.  

Plandokumentene kan ses på arealplaner.no. Grunneiere, naboer, offentlige høringsinstanser og andre berørte parter er tilskrevet i eget brev. 

Uttalelser til planarbeidet sendes innen 2. september 2022 til postmottak@ringsaker.kommune.no eller Ringsaker kommune,
Planseksjonen, Postboks 13, 2381 Brumunddal. 

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kan saksbehandler kontaktes på e-post karoline.stramrud.bech@ringsaker.kommune.no