Gjennom denne planen vil kommunen fremme by- og næringsutvikling i sentrum. Planen tilrettelegger for ny bolig og næringsbebyggelse langs Nygata og Øverbakkgata. Langs Gammelgata foreslås bevaring av de tre bolighusene og tilpasset ny bebyggelse på hjørnet mot Bakkensgate og i bakgårdene. Nygata foreslås utformet med utvidet fortau og trerekke i sonen mellom fortau og kjørebane. Se plandokumentene for nærmere informasjon.
Plandokumentene kan leses i arealplaner.no fra ca. 20.september. Hoveddokumenter er oversiktskart,  plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan. Øvrige vedlegg til saken er risiko- og sårbarhetsanalyse og tilstandsvurdering av Hymas-bebyggelsen. Saksbehandler er behjelpelig med å skaffe dokumenter og informasjon, på telefon 940 10 525.
Uttalelse til planforslaget sendes via arealplaner.no, på e-post eller som brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, innen 1. november 2021.