Reguleringsplan for Storåsen hyttefelt, vedtatt i 2012, har innregulert gang- og sykkelveg langs Sjusjøvegen. Norconsult har på vegne av Pihl As som er ansvarlig for å bygge gang- og sykkelvegen, søkt om å endre planen for en ca. 400 m lang strekning.  Det lar seg ikke gjøre å opprettholde enkelte av dagens avkjørsler på grunn av krav til stigningsforhold, frisikt og utforming av avkjørsel.  Som følge av stenging av totalt fire avkjørsler, har Pihl funnet det nødvendig å anlegge noen nye, interne atkomstveger i hytteområdet for å sikre atkomst til enkelthytter. Høring av de nye adkomstvegene var hensikten med planendringen. På bakgrunn av høringsuttalelser fra berørte hytteeiere er det gjort enkelte tilpassninger av de nye adkomstvegene i forhold til det forslaget som ble sendt på høring. 

saksdokumenter med kart, beskrivelser, samt øvrige dokumenter kan ses i kommunens post og saksliste ved å trykke her.

Planutvalgets vedtak vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 13.12.2019.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtak som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefrist er ute eller klagen er avgjort.

Ved eventuell klage sendes den i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller i brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2380 Brumunddal.

Eventuell klage vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.