Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Det er ikke klageadgang på planutvalgets behandling av planprogrammet.

Kommunen vil utarbeide forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for planområdet. Planforslaget vil bli lagt fram for politisk behandling før det sendes på høring og offentlig ettersyn. Det vil da bli ny anledning for naboer, berørte parter, regionale myndigheter mv. til å komme med merknader til tiltaket.

Plandokumentene kan leses på kommunens nettsider i Plandialog.