Sosial kompetanse

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Dette er med på å bidra til å hindre utestengelse i lek og sosialt samvær. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Dette er prinsipper vi ønsker å jobbe etter i vår barnehage. Vi har i fellesskap drøftet tiltak i forhold til voksenrollen for å øke barnas sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er et vidt begrep. Vi har valgt å dele det inn i følgende kompetanseområder: evne til samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati, ansvarlighet og lek. Dette gjør det enklere for oss å jobbe målrettet i forhold til enkeltbarn og i forhold til det sosiale miljøet i barnegruppene. Vi ønsker å synliggjøre dette arbeidet gjennom hele året.

Plan for sosial kompetanse

Grønne tanker - glade barn

Ringsaker kommune ønsker å ha fokus på psykisk helse innenfor arbeid med barn og ungdom. Våren 2016 deltok ansatte og ledere fra barnehage, skole, helsestasjon, PPT og barnevern på fagdag, der de har fikk grunnleggende kunnskap om psykisk helse og om verktøyet "Grønne tanker – Glade barn". Verktøyet er utformet med forskjellig materiell, bilder og forslag på samtaler, der barn og ungdom lærer enkle selvhjelpsteknikker. Det er barnepsykologspesialist Solfrid Raknes som har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet. Tanken er å få ett felles verktøy for å hjelpe barn og unge til å takle vanskelige situasjoner og tanker.

Engelsk

Ringsaker kommune har utarbeidet felles målsettinger i engelsk for barnehagene i kommunen: Barna skal få erfare og få kjennskap til det engelske språk og lære/bli kjent med noen engelske ord og sanger.Ringsaker kommune har holdt kurs gjennom året for de ansatte i barnehagen for å løfte engelskkunnskapene i barnehagene. Fra vår barnehage har det deltatt en ansatt fra hver avdeling. På kursdagene har vi lært mye om hvordan vi kan lære bort engelsk på best mulig måte i barnehagen og vi har fått innspill og inspirasjon til materiell som egner seg godt i barnehagen. Barnehagen har også gått til innkjøp av en god del materiell. På denne måten har hver avdeling i barnehagen nå tilgang på dette i det daglige. De ansatte har også lagd mye materiell selv som brukes flittig.

Antall rom og form

Matematikk skal være en integrert del av vårt pedagogiske innhold, i hverdagsaktiviteter og i mer tilrettelagte aktiviteter. Hvordan få matematikken inn i hverdagen? Vi bruker rutinene våre, måltid, samling, matlaging, rydding, påkledning med mer. Hvordan jobbe med matematikk i tilrettelagte aktiviteter? Her vil vi jobbe i aldersinndelte grupper, gjennom forming, sang- og musikk, dramatisering, uteliv… Sang, forming, dans, instrumenter, dramatisering, lesing Dette er hentet fra prosjektet vi hadde i 2010/2011. Hvert år vil det skje noen endringer i forhold til organisering og innhold. 

Språk og samspill

Barnehageåret 2015 – 2016, ble det satt ekstra  søkelys på det arbeidet vi i barnehagen gjør for å kunne skape et utviklende språkmiljø, med vekt på at barn skal føle seg betydningsfulle, sett og hørt. Dette vil være med å prege innholdet på våre planleggingsdager og personalarbeid ellers. Målet er å skape økt bevissthet hos personalet, for å gjøre dem enda mer kompetente som gode språkmodeller for deres barn. De ansatte i barnehagen får kontinuerlig kompetanseheving i forhold til å skape et godt språkmiljø.        

Tidlig innsats

Tidlig innsats:

Vi er mange som ser barn i vårt daglige arbeid i barnehagen, og vet hva det betyr for det enkelte barnet å bli sett. Tidlig innsats handler om å tidlig oppdage hva barnet særskilt trenger å utvikle, slik at vi kan gi nødvendig hjelp og støtte der det trengs - samt å forebygge.

Barnehageårene 2011-2014 jobbet vi i prosjekt "Tidlig innsats i barnehagen" m/Øyvind Kvello. Dette var et prosjekt med tverrfaglig samarbeid med Familiens hus, PPT, helsestasjon og Barne-og ungdomsvern. 
Prosjektet har økt  kunnskapen hos den enkelte medarbeider og hadde som mål at:

-         Barn med vansker skal bli oppdaget tidlig og motta effektiv, forskningsbasert hjelp

-         Økt kunnskap om ulike tjenesters arbeidsmåter og kompetanse

-         Det tverrfaglige samarbeidet øker og styrkes

-         De samarbeidende tjenestene utvikler et felles begrepsapparat

-         Barnehagene får økt kompetanse i å oppdage og vurdere barns behov

-         Kvaliteten på barneverntjenestens undersøkelsesarbeid overfor førskolebarn øker

Rent praktisk dreide dette seg om å bli kjent med en modell utarbeidet av Øyvind Kvello, der det ble opprettet et tverrfaglig observatørkorps i hver barnehage. Bakkehaugen barnehage ble valgt ut som en av prosjektbarnehagene, der observasjonskorps kom ut i vår enhet. Prosjektet ble avsluttet våren 2014, men kompetansen om tidlig innsats er blitt en integrert del av våre pedagogiske arbeidsmåter.