Grønne tanker - glade barn

«Grønne tanker- glade barn» har til hensikt å stimulere barnas tanke- og følelsesbevissthet. Tanker og følelser er avgjørende for barnas handlinger og utvikling. Barna skal øve på å bli en god venn både for seg selv og for andre, en venn som støtter og trøster når livet er vanskelig, og som gleder seg når mye går bra. De skal øve på å tenke på seg selv og andre med vennlighet og respekt.
Det man lærer når man er liten, danner fundamentet for trivsel, læring og helse.
«Å utvikle omsorg for seg selv og andre, gjør gode dager bedre og vanskelige dager litt lettere å takle.»

Engelsk

Barnehagen ønsker at barna skal få kjennskap til det engelske språket, og kunnskap om at språk er forskjellig i ulike land. Barn og voksne skal gjennom samvær og lek oppleve at språk er spennende og morsomt.

Vi legger engelsk inn i hverdagsaktiviteter og emner vi har gjennom året. Det vil brukes i samvær med barna både i påkledning, ved matbordet, i samlingsstund, m.m. Barna skal bli kjent med engelske hverdagsord, samt noen engelske sanger og regler.

Språkutvikling og språkstimulering

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Her skal barna møte og være del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medvirkning i egen hverdag. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tanker, meninger og følelser. Barn med god språklig kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring.  Hele personalet er viktige initiativtakere og deltakere i dette arbeidet. Vi bruker språket aktivt sammen med barna hele dagen, og har fokus på «den gode samtalen». Vi setter ord på handling og navn på ting vi omgir oss med, noe som er viktig for språkutvikling og begrepsforståelse. Bøker tilpasset alder er alltid tilgjengelig for barna, slik at vi kan undre oss sammen rundt det vi leser eller ser på bilder. Vi bruker også mye rim, regler, sanger og fortellinger.
 

Vennskap

Tenk om alle barn kunne oppleve hvor verdifulle de er……….

Vi ønsker at de barna vi møter i hverdagen vår skal forstå hvor viktige de er. Ethvert barn vi møter gir oss en mulighet til å formidle med smil, klem eller gode ord at «vi liker deg godt», og at «du er verdifull».

Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vi ønsker å gi hvert barn opplevelsen av å bli sett, hørt og tatt vare på. Gode opplevelser i barnas hverdag setter varige spor.

Barnehagen er et fellesskap bygget på forskjellighet. Å forholde oss til andre er noe av det viktigste vi lærer. Nære relasjoner og vennskap bygges alle

Arbeid for et mobbefritt miljø

Vårt arbeid med å fremme vennskap blant barna er en metode for å hindre at mobbing får vokse frem i barnehagen. Vi ønsker å gi barna et fellesskap og en tilhørighet, at de skal bygge broer av vennskap på tvers av de faste leke-kameratene og utvikle en forståelse og toleranse for hverandres ulikheter. Utvikling av positive sosiale egenskaper skal alltid vektlegges i planene våre. De voksne er viktige rollemodeller i arbeidet mot mobbing.  Det er svært viktig at barnehagens personale har et våkent øye og aktivt deltar i barnas hverdagsaktiviteter for å se hva som foregår i gruppene.

Lek

Fagernes barnehage legger stor vekt på at barna skal ha nok tid og rom for lek. Leken er barnas viktigste uttrykksmåte. Det er mye læring i forbindelse med barns lek. I leken tilegner barna seg kunnskap, prøver den ut og oppnår ferdigheter som de kan benytte i andre sammenhenger. Gjennom leken lærer barna både seg selv og sine omgivelser å kjenne, og de kan bearbeide opplevelser, erfaringer og antakelser. Barn trenger lek for å utvikle sin sosiale kompetanse og knytte vennskap.

Antall, rom og form

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Vi ønske å skape interesse og nysgjerrighet for matematikk-faget, la barna få oppleve at matematikk er både morsomt og nyttig. «Antall – rom og form» vil være gjennomgående i de andre emnene vi jobber med, samtidig som vi vil legge til rette for matematisk aktivitet i lek og hverdagssituasjoner (spill, byggelek, butikklek, borddekking, baking, turer, m.m.)

Vi legger stor vekt på at matematikken skal være morsom og lystbetont. Den skal legges inn i lek og aktivitet på en naturlig måte.