Vennskap fellesskap og lek

Tida i barnehagen utgjør en viktig del av barndommen for barna. Dette vil vi ta alvorlig, for vi vet at det barna opplever her vil ha stor betydning for deres videre utvikling. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra tilet godt grunnlag for livslang læring. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. I kontakten med andre barn får de trening i å uttrykke seg på ulike måter og lære at andre kan oppfatte ting annerledes enn dem selv. De kan lære å ta og opprettholde kontakt med andre, å følge enkle regler i samspill og å vise omsorg. Viktige egenskaper som kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikles også særlig gjennom samspill med andre. Ut fra dette mener vi at VENNSKAP blir et nøkkelord. Vi har som mål å utvikle et miljø som er fritt for mobbing, og i dette arbeidet vil vi også benytte oss av: «Handlingsplan mot mobbing» for Ringsaker kommunes barnehager. Ringsaker Kommune har gjennom sin handlingsplan mot mobbing bestemt at barnehagene skal ha nulltoleranse for mobbing. Det finnes mange ulike definisjoner på hva mobbing er, men man kan si at det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. Det skal også gjentas flere ganger over tid for at det skal være mobbing. Sosial kompetanse er viktig kunnskap for å unngå og stoppe mobbing. Sosial kompetanse handler om å lykkes med å omgås andre. Ved å ha gode venner og en trygg hverdag i barnehagen legger man til rette for gode opplevelser, og god læring for hvordan man skal være mot hverandre. Ved å skape en hverdag med et anerkjennende og sosialt samspill med trygge og tilstedeværende voksne kan man forhindre mobbing. 
Fellesskap kan være så mangt, det kan være knyttet til aktivitet, interesser,sted, alder, med mere. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Derfor blir det å hjelpe barna til å utvikle god sosial kompetanseviktig i vårt arbeid. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Grunnen til at vi prioriterer leken høyt, er at vi mener lek er den mest naturlige aktivitet og samværsform for barn, og at de gjennom sin lek lærer svært mye om seg selv og sitt forhold til andre mennesker. Leken er dessuten full av naturlige utfordringer. 

Matematikk

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Vi jakter på tall og ulike former ute i naturen og inne i barnehagen, forteller eventyret om ”Gullhår og de tre bjørnene”,(størst, mellomst, minst) og leser om ”Pannekaka” som møter mange forskjellige dyr som vi må telle. Ipad`n vår er også spennende å bruke, den er nesten «magisk». Der kan vi telle, lage former, vi kan sortere og vi kan lære oss å gjenkjenne ulike tall. Vi ønsker å ”møte” matematikk med utforskertrang, nysgjerrighet, kreativitet, glede, humor, interesse -vi ønsker å leke oss frem til ny kunnskap. Det er oftest i leken hvor ungene tilegner seg, erfarer og ser sammenhenger innenfor ulike
matematiske begreper. Kort sagt kan vi si at gjennom leken blir barna oppmerksomme på matematikken i deres egne liv. Så i barnehagen blir ”jakten” på hvor barnet bruker matematikk det overordnede, og at den voksne er det bevisst og griper øyeblikket. Engasjement fra den voksne har positiv effekt uansett hvilken matematisk bakgrunn den voksne har.

Engelsk

Engelsk prosjektet i barnehagen fortsetter også dette barnehageåret. Det har vært et stort engasjement hos både barn, foreldre og ansatte når det gjelder engelsk i barnehagen, noe som har gitt oss mye glede og inspirasjon. Vi vil jobbe videre med å gi barna i barnehagen en viss innsikt i engelsk, øke deres interesse for språk/bli glad i å lære språk, gi barna språkstimulering/begrepsstimulering, samt heve personalets kompetanse innenfor fagområdet. Nye felles kommunale målsettinger for arbeidet med ENGELSK er utarbeidet og gir oss føringer for arbeidet. Vi ønsker å fortsette dette målrettede arbeidet og bidra til det at det skapes en interesse og et engasjement hos barna som gir god motivasjon og danner et godt grunnlag for videre engelskopplæring i skolen. I år vil de eldste ungene fortsette arbeidet med å lære flere hele setninger, ulike fraser og uttrykk i tillegg til enkeltord på engelsk. Navn på klær, mat, farger, familiemedlemmer, årstider og dyr er eksempler på begreper vi vil  arbeide videre med. Vi vil leke med engelsk uttale og ulike lyder og vi utforsker IPad`n vår med ulike engelske spill. Bamsen ”Teddy” vil følge oss gjennom et helt år og ulike årstider. Vi vil også bli kjent med nye sanger, rim og regler på engelsk. Vi ønsker å stimulere barnas nysgjerrighet og glede ved å få kjennskap til et nytt språk, og at de skal få oppleve det å møte et nytt språk som spennende.

 

Gleding

Gleding handler om å fremme sosial og emosjonell kompetanse. Den aller viktigste tanken bak dette konseptet er at man ønsker å fremme inkludering, trivsel, fellesskap og glede i hverdagen vår i barnehagen og i livet ellers.

Tenk hvis alle som kommer i barnehagen tenker, hva kan jeg gjøre for at alle får en fin dag i dag? Da får vi mange fine dager i barnehagen daJ.

Gleding handler om at vi ser verdien i alle mennesker og at vi bygger et samfunn der alle hører hjemme. Hvis det er rom for at man er ulike og vi ser på det som en berikelse i stedet for et hinder vil vi få det så mye bedre sammen. Det at vi er ulike er jo bare kjempe fint, da tenker vi ulike tanker, vi sier ulike ting og vi kan bidra med ulike kvaliteter inn i et fellesskap som kan bli riktig så flott dersom alle får lov til å blomstre. Den aller største gevinsten ved det å skape et inkluderende fellesskap der det å være ulike er greit er at man motarbeider utestengelse og mobbing. Så man jobber med noe som er utelukkende positivt og det gjør at man motarbeider noe som er negativt. For det er viktig at man fremmer de gode og fine tingene, så vil det bli mye mindre av de vi ikke ønsker skal være en del av vår hverdag. Skulle vi allikevel komme i den situasjonen at vi opplever mobbing i barnehagen har vi rutiner for og hanskes med dette.

For oss voksne i barnehagen vil arbeidet med gleding være veldig nært knyttet til tematikk som har stått sentralt for oss over lang tid. Trygge relasjoner mellom barn og voksne står sentralt i arbeidet med gleding og dette har vært et tema vi har jobbet mye med. Det å skape gode, trygge og varme relasjoner mellom barn og voksne er noe av det aller viktigste vi gjør i vårt arbeid. Barna skal alltid føle at de kan komme til oss, og de skal alltid bli møtt med varme og omtanke. Vi blåser på mange knær, setter på mange plaster og trøster mange barn i løpet av en dag i barnehagen, og vi er fredsmeklere når det trengs. Vi bistår barna når konflikter de havner i er vanskelige å løse på egen hånd, men vi skal ikke løse alle problemer for barna. Vi skal derimot hjelpe de slik at de kan løse vanskelige situasjoner på egenhånd, men da må vi være der for å vise hvordan man kan gjøre det.

Sosial kompetanse er et sentralt område som alltid er med oss i alt vi gjør i barnehagen. Det å fremme barns sosiale ferdigheter er svært viktig for at barn skal fungere godt sammen med andre, at de kan samhandle og skape vennskap. Gleding og sosial kompetanse er nært knyttet sammen og vi berører temaene om hverandre i vårt daglige arbeid.

Vi voksne gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet. Latter, humor, glede og varme det sprer seg fort fra små til store og fra store til små. Vi skal gå foran som gode rollemodeller og vi skal lete etter det fantastiske og det fine ved alle barna, også skal vi dyrke det!