Pedagogisk årshjul

Vårt pedagogiske årshjul bygger på vår årsplan og viser aktiviteter gjennom hele året. Avdelingen sender måndtlig ut aktivitetsplaner med mer informasjon om sine aktiviteter.

Se vårt pedagogiske årshjul her

Lek, språk og eventyr

Leken er viktig i et barns liv og vi har et stort fokus på lek. Leken er barnas dominerende virksomhet og den er barnas viktigste læringsarena. I leken lærer barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre, de lærer å forholde seg til hverandre og hvilke regler som gjelder i et sosialt fellesskap. Ved å fokusere på lek ønsker vi å legge til rette for gode språkstimulerende læringsmiljøer og støtte vennskapsrelasjonene for barna i barnehagene våre. Voksne som er gode rollemodeller og aktivt tilstede sammen med barna er nødvendig for å skape et nært, varmt og inkluderende sosialt miljø.

Barn trenger språklig kompetanse i samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring. Språklige ferdigheter er av stor betydning for barnas trivsel og følelse av mestring i hverdagen. Språkstimulering  inngår som en del av det daglige samværet i barnehagene våre. Vi har tro på at  læring og ikke minst språktilegnelse, avhenger av gode, trygge relasjoner mellom barna og mellom voksne og barn. Gjennom hele året har vi fokus på aktiviteter som fremmer sosial handlingsdyktighet der lek og vennskap, kommunikasjon og helhetlig språkutvikling er grunnleggende. 

Hvert år fordyper vi oss på ulike måter i eventyrenes verden. Eventyr representerer livsmot og håp ved at de ender godt og de viser at vanskeligheter kan overvinnes. Eventyr er med på å utvikle identitet og kulturell tilknytning, viser ulikheter og mangfold og kan være en hjelp for barna til å håndtere vanskelige følelser. Eventyr er kilde til fellesskap, samtaler, lesing, fortelling og dramatisering. En kilde til felles opplevelser i lek og språklige aktiviteter. Alle barn i alle aldere synes eventyr er spennende!

Friluftsliv

Fysisk aktivitet og uteliv er viktig for oss og gjennom hele året bruker vi nærmiljøet aktivt. Grupper med barn er hver uke på turer og i aktivitet ute i naturen. Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser til alle årstider, i all slags vær og bli kjent med og glad i naturen. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Gapahuken, skogen og nærmiljøet vårt blir mye brukt som turmål. Vi pakker sekken med forstørrelsesglass, kniver, tau og annet utstyr vi trenger til gode og spennende opplevelser. Her varierer aktivitetene etter årstidene. 

Mulighetene er mange, det er bare fantasien og kreativiteten som kan stoppe oss!

Kultur for læring

«Målet med prosjektet er forbedringsarbeid, og videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna for realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring».
Alle barnehagene og skolene i Ringsaker er med i prosjektet og det vil gå over 4 år. Oppstarten var høsten 2017 med spørreundersøkelse i barnehagen, både med barna, foreldre og ansatte. Med utgangspunkt i resultatene vil det videre arbeidet foregå i den enkelte barnehage. Prosjektet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i innlandet.

Vi har det siste året jobbet med tema "gode rutinesituasjoner i barnehagen". I vår enhet ønsker vi i tillegg å sette fokus på "språkstimulerende læringsmiljø". Rutinesituasjoner er voksenstyrte, tar en stor del av barnas hverdag og har et definert praktisk element. Her skal det gis rom for gode relasjoner, samspill og eksperimentering. For å skape gode øyeblikk i rutinesituasjonene må de være godt organisert, med tid og rom. Det er viktig med nærhet, sensitive voksne, støtte til læring og mestring. I våre barnehager vil vi sette fokus på «Hvordan utnytte rutinesituasjonene til å oppnå gode samspill og språkstimulerende læringsmiljø?» 

Grønne tanker - glade barn

Psykologisk førstehjelp for barn har som hensikt å stimulere barns tanke og følelsesbevissthet. Materialet skal brukes som metode for å hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Psykologisk førstehjelp er en del av hverdagen i barnehager og skoler i Ringsaker.  

«Å lære barn god egenomsorg og omsorg for andre er en basis for utvikling av god selvfølelse og god evne til sosialt samspill» (Solfrid Raknes)
www.salaby.no 

Karusellkoret

Målet for karusellkoret er å gi 5 åringene i Ringsaker kommune gode musikk og litteratur opplevelser. 
I år er det Alf Prøysen som er tema i karusellkoret. Barna skal gjennom dette prosjektet bli kjent med noen av hans sanger og tekster. Oppstarten for dette er i januar. Det blir besøk av profesjonelle sangere og fra biblioteket med høytlesing. Prosjektet avsluttes med en fremføring på sommeravslutningen i barnehagen. På grunn av situasjonen med Covid-19 kan det ikke arrangeres felles konsert i Prøysenhuset for årets 5-åringer.