Barns lek

Vi legger stor vekt på leken i barnehagen. I leken kan barna uttrykke seg på mange måter, og leken har en selvskreven og viktig plass hos oss. Alle barna skal gis mulighet for lek, og dette er med på å bidra til den gode barndommen. Leken betyr mye for barnas trivsel og læring. Alle skal ha minst en venn i barnehagen. Leken har sin egen verdi, samtidig som den er et grunnlag for læring og allsidig utvikling.


Vår oppgave som voksne blir å ta leken på alvor, og legge forholdene til rette for barna. Barna trenger voksne som er aktive deltagere og gode støttespillere.


 

Uteliv

Begge avdelingene er på tur hver uke. Vi går i nærmiljøet eller tar litt lengre turer; til skogen, langs elva, ned ved Mjøskanten, til sentrum og bibliotek. Vi har mulighet til å tenne bål og bruke bålpanne ute i barnehagen; dette benytter vi gjennom hele året og vi lager gjerne mat på bål.

Sosial kompetanse

Dette handler om å kunne samhandle med andre på en positiv måte, i ulike situasjoner. Dette jobber vi med hver dag i Vesleparken barnehage. Barna skal lære å ta hensyn, vise omsorg, løse konflikter, sette grenser for seg selv, samarbeide og leve seg inn i andres situasjon. De voksne er viktige rollemodeller for barna. Vi skal gi barna troen på seg selv og andre. Vesleparken barnehage ønsker å være et sted der barna kjenner seg trygge og blir sett.

Språk, tekst og kommunikasjon

Det å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv. Gjennom språket kommer barna inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Vi skal sørge for at alle barna hos oss får varierte og positive erfaringer med å bruke språket; når de kommuniserer med andre og for å uttrykke egne tanker og følelser. Personalet har en viktig rolle som språklig forbilde og må være bevisst på dette. I tillegg til samtaler bruker vi sanger, rim, regler og høytlesing som språkstimulerende tiltak.

Vi skal også legge til rette for, og ivareta de barna som lærer norsk som andrespråk i barnehagen.

Flerkulturelt arbeid/mangfold

Hos oss skal alle barna få oppleve trygghet på og stolthet av egen tilhørighet. Samtidig skal de få bli kjent med og vise respekt for andres kulturelle verdi og ytring. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Sunne holdninger i forhold til mangfold er noe vi setter høyt, og personalet jobber etter en felles holdning om at alle barn er likeverdige.

En uke med fokus på samenes liv og kultur

Arbeidet med dette temaet legges i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Denne uka er det ulike aktiviteter inne og ute. Vi kaster lasso, baker ghakku, fletter bånd i de samiske fargene, lager amuletter, hører på joik, 5-åringene lager samisk-inspirerte luer, leser bøker m.m. Vi avslutter uka med aktivitetsdag ute, hvis mulig legges dette til 6. februar. Vi koser oss med samisk-inspirert mat, gjerne tilberedt på bål.

IKT/Digitale verktøy

Vi bruker I-Pad med fokus på læring/mestring for barna, lage animasjonsfilm sammen, bruke digital tavle på begge avdelinger, fotografering og bilderedigering.

Felles satsingsområder for alle barnehagene

Engelsk; alle de kommunale barnehagene i Ringsaker har siden 2010 jobbet med engelsk i barnehagen. Vi har felles målsettinger for dette arbeidet, og disse ble revidert høsten 2016.  Vi    fortsetter dette arbeidet med veiledning fra Angela Fisher.
Antall, rom og form (matte); alle barnehagene har felles målsettinger også for dette området.  Vi skal motivere barna til å utforske former, mønster, leke med tall, sortere og sammenligne.    Matematisk tenkning kan flettes inn i de fleste aktiviteter. Barna skal få oppleve matematikk som et praktisk og nyttig element i vår hverdag.
Grønne tanker – Glade barn; dette er et materiell som kan hjelpe de voksne og barna i barnehagen til å snakke om og øve på å gjøre lure valg når følelsene og de automatiske tankene        skaper vansker. Dette er et tiltak for å fremme helsebringende samtaler. Vi kan stimulere til glede, trygghet og tilhørighet gjennom gode samtaler. Å møte seg selv med høflighet, positive      forventninger, raushet og respekt fremmer trivsel, læring og helse. Barn kan øve seg på å snakke vennlig til seg selv og andre. Dette opplegget bruker vi i hovedsak sammen med 4- og 5-    åringene i barnehagen.

 

Våre tradisjoner

Besteforeldre-/voksenvennfest; vi inviterer besteforeldre til en sosial sammenkomst i barnehagen med bevertning og litt underholdning av barna. De som ikke har besteforeldre i

Vinteraktivitetsdag; er det snø tar vi i bruk ski og akebrett. Hvis ikke har vi andre aktiviteter ute. 5-åringene har skidag på Veldre Sag sammen med 5-åringene i Hempa bhg.

Kunstutstilling; 2. hvert år.

Brannvern uke; i denne uka setter vi fokus på brannvern, førstehjelp med Henry (opplegg utarbeidet av Røde Kors) og politiet. Vi får besøk av politi og ambulanse. De eldste barna er på besøk på brannstasjonen.

Sommeravslutning med basar; vi samarbeider med foreldrene.

Markering av høytidsdager/nasjonaldager – andre kulturer; dette gjøres i samarbeid med foreldrene, og vil variere i forhold til hvilke land vi har representert i barnegruppa.