Ringsakerskolens satsing

Det er iverksatt en stor satsing for å øke læringsutbyttet og et systematisk arbeid med formål å bedre Ringsakerskolens resultatene på sikt. Dette arbeidet starter i barnehagen og tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. Strategien for økt læringsutbytte følges helhetlig opp av rådmannskontoret.

Det gjennomføres dialogmøter en gang i året med alle skoler. Møtene tar utgangspunkt i skolenes resultater på mange ulike områder. I tillegg til dialogmøtene gjennomføres det kretsvise dialogmøter hvert halvår der det drøftes ulike samordnende tiltak for å øke læringsutbyttet.

Det er et mål at resultatene i Ringsakerskolen skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. Elevene skal få tilpasset opplæring, og elever med spesielle behov skal kunne gis kvalifisert spesialundervisning der dette er nødvendig.

Vurdering for læring (VFL)

Vurdering for læring (VFL) er skolens overordnede satsingsområde.

Vurdering for læring (VFL) har vært et langsiktig prosjekt initiert av Ringsaker kommune. Arbeidet har foregått over flere år, og har gitt ledelse og personalet ved skolen er dypere innsikt og opplæring i vurderingspraksis for økt læringsutbytte. Skolen gjennomførte våren 2015 ekstern skolevurdering med temaet underveisvurdering, som vi i etterkant har fulgt opp og utviklet videre. Vi jobber hver eneste dag, via undervisning og skoleutviklingsarbeid, med å strekke oss mot skolens målsetting for VFL.

Skolens mål for vurdering for læring er å få alle elever opp på høyeste nivå (nivå 4):
Alle elever får vite hva de har fått til (oppnådd kompetanse), og hva de skal strekke seg mot (neste kompetansenivå). Elevene benytter tilbakemeldingene på en måte som forbereder deres faglige prestasjoner.

Kultur for læring

Skolen tar aktivt del i forskningsprosjektet "Kultur for læring", initisert og ledet av Fylkesmannen i Hedmark i samarbeid med SEPU. Første datainnsamling ble foretatt høsten 2016, og våren 2017 ble brukt til å skolere skoleledelsesteamet i analyse og bruk av resultatene. Foresatte fikk innsyn i rådata våren 2017.

Vi er i startfasen av et langvarig prosjekt. Prosjektet vil gi skolen dyp innsikt i virksomheten, som vil være et viktig del i å videreutvikle skolens datadrevne skolekultur.

Her finner du all relevant informasjon om prosjektet.

Systematisk oppfølging av kartleggingsresultater

Systematisk oppfølging av kartleggingsresultater er et viktig ledd i skolens datadrevne skolekultur. Dette er en stor del av prosjektet "Kultur for læring".

Lesing i alle fag

Skolen driver systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn. Elever, som har behov for det, får tilbud om "Ny start" i lesing høsten i 2. trinn. Skolen utviklet våren 2016, en plan for systematisk bruk av lese- og læringsstrategier. Planen ble implementert fra skolestart skoleåret 2016/17. 

Skolen er i en prosess der vi jobber med å utvikle en helhetlig plan for lesing i alle fag, som inkluderer retningslinjer for lesing på skolen og hjemme, samt en idébank av gode lesebestillinger. Kåre Kverndokkens bok "101 måter å lese leseleksa på: om lesing, lesebestillinger og tekstvalg" står sentralt i arbeidet.

Skolen bruker stasjonsundervisning med veiledet stasjon gjennom hele barnetrinnet.

Skolen gjennomfører lesekurs på 3. trinn og 5. trinn.

Målet med satsingsområdet lesing i alle fag er å effektivisere leseopplæringen gjennom hele barnetrinnet.

Engelsk

Økt læringsutbytte i engelsk er et tydelig satsingsområde i Ringsaker kommune. Lærere fra 1.-4. trinn har de siste tre årene deltatt på kommunale nettverk i engelsk, samt fått undervisningsveiledning og opplæring i internt nettverksarbeid av Angela Fischer. Lærere fra 5.-7. trinn har også fått undervisningsveiledning av samme fagperson. Skolen opplever det tette samarbeidet med en fagperson, som svært motiverende og innholdsrikt.

Våren 2017 arrangerer skolen for første gang "An English Day At School". Arrangementet har blitt videreført.

Målsettingen med satsingsområdet engelsk er økt læringsutbytte i engelsk som ferdighet, og resultat over landsgjennomsnittet på nasjonale prøve i engelsk 5. trinn og 8. trinn.

IKT-kompetanse og digital undervisning

Skolen har fokus på å gi elevene ferdigheter i bruk av IKT-verktøy gjennom systematisk opplæring og relevant bruk av programvarene vi har tilgjengelig. Satsingen tar utgangspunkt i IKT-plan Ringsaker kommune. IKT-verktøy som elevene bruker ukentlig: Office 365, Microsoft Office, Smart Notebook, Fronter og Multi Smart Øving. Verktøyene brukes på PC, nettbrett og interaktive tavler.

 

Digital undervisning:

Åsen skole blir iPad-skole fom høst 2019.

Skolen har gjort store oppgraderinger på digitale og interaktive hjelpemidler de siste to årene. Alle hovedklasserom har nå interaktive tavler, og vi har to stasjonssett med nettbrett. Skolen har eget datarom med 12 stasjonære elev-PC'er. Skolens bærbare PC-park ble oppgradert våren 2017.

Skolens personell er kurset i bruk av Office 365, Smart Notebook og bruk av interaktive tavler, og digital undervisning er jevnlig tema i vårt skoleutviklingsarbeid.

Målsettingen med satsingsområdet er økt IKT-kompetanse blant elevene, og en mer fremtidsrettet, effektiv og motiverende undervisningspraksis.

Elevinvolvering og samarbeid

Som et viktig ledd i vurdering for læring (VFL) er elevenes evne til å vurdere eget og medelevers arbeid. Egen- og kameratvurdering er underveisvurderinger vi bruker som en fast del av undervisningen. Læringspartnerprinsippet gjennomsyrer dette arbeidet, og har gitt skolen helt andre verktøy i arbeid med samarbeidsferdighet, toleranse og faglig innsikt.  

Målet med satsingsområdet elevinvolvering og samarbeid er økt innsikt og deltakelse i egne faglige målsettinger og økt evne til samarbeid.

Sosial kompetanse og positivt elevmiljø

Skolens plan for sosial kompetanse og positivt elevmiljø ble implementert ved skolestart 2016/17, og gir en god ramme for arbeid med elevmiljøet. Hver måned har vi fellessamling tilknyttet månedens mål, som oppleves som et samlingspunkt for skolen. Åsen barnehage er også invitert til disse samlingene. I tillegg aktualiseres teamene trinnvis på ulike nivåer tilpasset elevenes modning og utfordringer. Planen gir gode rammer for å jobbe med å opprettholde og videreutvikle skolens positive elevmiljø.

Skolen har over flere år skåret svært bra på trivselsfaktorer i Elevundersøkelsen. De samme tallene viser seg i Kultur for læring. Vi er stolt av elevmiljøet vi har på Åsen skole.

Målsettingen med satsingsområdet sosial kompetanse og et positivt elevmiljø er økt trivsel og fungering i et sosialt skolefellesskap.

Uteskole

Skolen driver uteskole fast hver onsdag for 1.-3. trinn. All undervisning på uteskolen er knyttet i kompetansemål i Kunnskapsløftet. Øvrige klassetrinn bruker nærområdet aktivt i undervisningen, og skolen har flere faste aktivitetsdager i skolens nærområde.  

Målsettingen med satsing på uteskole er økt læringsutbytte ved å gi elevene læringsopplevelser i en aktiv kontekst i eget nærmiljø.