Fagfornyelsen

Fagfornyelsen 2020 er den største løftet i norsk skole siden kunnskapsløftet i 2006. Det er et naturlig satsingsområde for Fagernes og Åsen skole. Vi er godt i gang med dette arbeidet og vil fortsette med dette i året som kommer.

For oss der det viktig at det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Vil skal legge til rette for mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

Hva innebærer dette i praksis?

På Fagernes og Åsen skole ønsker vi å legge særlig til rette for en mer praktisk og variert undervisning. Vi ønsker i større grad å bruke nærområdet og naturen som læringsarena. For de yngste barna i skolen er også lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lekpreget aktiviteter mulighet til kreativitet og meningsfylt læring. 

Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Fagfornyingen legger opp til tre tverrfaglige temaer som skal gjennomsyre undervisningen på tvers av fagene:

  1. demokrati og medborgerskap
  2. bærekraftig utvikling
  3. folkehelse og livsmestring

Les mer om fagfornyelsen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Grunnleggende ferdigheter

Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. De grunnleggende ferdighetene skal gjennomsyre alt vi gjør, både det som skjer i skolen og i hjemmearbeidet.

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Utvikling av de grunnleggende ferdighetene har betydning gjennom hele opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte faglige tekster.

I undervisningen må de grunnleggende ferdighetene ses både i sammenheng med hverandre og på tvers av fag. De grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag, men fagene spiller ulike roller i utviklingen av de forskjellige ferdighetene. Enkelte fag vil ha et større ansvar enn andre. Utvikling av faglig kompetanse skal derfor skje i samspill med utviklingen av grunnleggende ferdigheter i faget slik det er beskrevet i læreplanene for fagene.

Les mer om de fem grunnleggende ferdighetene: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hva-er-grunnleggende-ferdigheter/

Digitalisering

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i skolen. I dette ligger hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, medier og ressurser for å løse oppgaver, behandle informasjon, kommunisere og skape digitale produkter, samt digital dømmekraft. I et samfunn som har blitt mer digitalisert og medierikt innebærer dette også at elever må utvikle digitale ferdigheter som sikrer læring og aktiv deltagelse i et samfunn i stadig endring.

Elevene tilegner seg grunnleggende digitale ferdigheter gjennom det daglige læringsarbeidet i fag fra første år i grunnskolen. Elevene oppøver sin etiske og digitale dømmekraft og evnen til å fatte reflekterte valg om bruken av IKT slik at de blir i stand til å mestre dagliglivet og være aktive samfunnsdeltakere i et digitalt medborgerskap. I læreplanene er IKT integrert i det enkelte fag i overenstemmelse med fagets egenart. Elevene har tilgang på en lang rekke læringsressurser og digitale verktøy i alle fag. Læringsressursene og verktøyene er tilpasset de ulike fagene og elevens forutsetninger og nivå. Ressursene støtter opp under samarbeidslæring og samskaping blant elevene, og bidrar til god dialog mellom elever og lærere.

Digitale læremidler bidrar til at opplæringen kan tilpasses elevenes behov og forutsetninger.

Elevene og lærerne samarbeider om og reflekterer over valg av læremidler og oppgaver, og får veiledning av læreren om hvordan de ulike læremidlene brukes. På denne måten får elevene innsikt i egen læring og bedre progresjon i det enkelte fag, og kan bruke sin egen digitale kompetanse til å veilede hverandre.