Ringsaker kommunes satsingsområder

Det er iverksatt en stor satsing for å øke læringsutbyttet og et systematisk arbeid med formål å bedre Ringsakerskolens resultatene på sikt. Dette arbeidet starter i barnehagen og tar utgangspunkt i statlige føringer, forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. Strategien for økt læringsutbytte følges helhetlig opp av rådmannskontoret.

Det gjennomføres dialogmøter en gang i året med alle skoler. Møtene tar utgangspunkt i skolenes resultater på mange ulike områder. I tillegg til dialogmøtene gjennomføres det kretsvise dialogmøter hvert halvår der det drøftes ulike samordnende tiltak for å øke læringsutbyttet.

Det er et mål at resultatene i Ringsakerskolen skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. Elevene skal få tilpasset opplæring, og elever med spesielle behov skal kunne gis kvalifisert spesialundervisning der dette er nødvendig.

Vurdering for læring

Vurdering for læring (VFL) er skolens overordnede satsingsområde.

Vurdering for læring (VFL) har vært et langsikt prosjekt initiert av Ringsaker kommune. Arbeidet har foregått over flere år, og har gitt ledelse og personalet ved skolen er dypere innsikt og opplæring i vurderingspraksis for økt læringsutbytte. Skolen gjennomførte høsten 2016 ekstern skolevurdering med temaet underveisvurdering, som vi i etterkant har fulgt opp og utviklet videre. Vi jobber hver eneste dag, via undervisning og skoleutviklingsarbeid, med å strekke oss mot skolens målsetting for VFL.

Skolens mål for vurdering for læring er å få alle elever opp på høyeste nivå (nivå 4):
Alle elever får vite hva de har fått til (oppnådd kompetanse), og hva de skal strekke seg mot (neste kompetansenivå). Elevene benytter tilbakemeldingene på en måte som forbereder deres faglige prestasjoner.

Kultur for læring

Skolen tar aktivt del i forskningsprosjektet "Kultur for læring", initisert og ledet av Fylkesmannen i Hedmark i samarbeid med SEPU. Første datainnsamling ble foretatt høsten 2016, og våren 2017 brukes til å skolere skoleledelsesteamet i analyse og bruk av resultatene. Foresatte vil via foreldremøter få innsyn i rådata våren 2017, mens utviklingstiltak vil settes i verk fra skolestart høsten 2017.

Vi er i startfasen av et langvarig prosjekt. Prosjektet vil gi skolen dyp innsikt i virksomheten, som vil være et viktig del i å videreutvikle skolens datadrevne skolekultur.

Her finner du all relevant informasjon om prosjektet.

Lesing i alle fag

Skolen driver systematisk lese- og skriveopplæring på 1. -4. trinn. Elever, som har behov for det, får tilbud om "Ny start" i lesing høsten i 2. trinn. Skolen utviklet våren 2016, en plan for systematisk bruk av lese- og læringsstrategier. Planen ble implementert fra skolestart skoleåret 2016/17, og har gjennom året blitt evaluering og redigert.

Skolen er i en prosess der vi jobber med å utvikle en helhetlig plan for lesing i alle fag, som inkluderer retningslinjer for lesing på skolen og hjemme, samt en idébank av gode lesebestillinger. Kåre Kverndokkens bok "101 måter å lese leseleksa på: om lesing, lesebestillinger og tekstvalg" står sentralt i arbeidet.

Målet med satsingsområdet lesing i alle fag er å effektivisere leseopplæringen gjennom hele barnetrinnet.

Klasseledelse

Skolen gjennomførte høsten 2016 "ekstern vurdering" med fokus på klasseledelse. Som oppfølging av vurderingen jobber skolen aktivt med klasseledelse. Arbeidet tar utgangspunkt i «Elevenes læringsmiljø – Lærerens muligheter» (Bergkastet 2009), og har som mål å gi alle lærere ved Fagernes vektøy for utvikle et positivt læringsmiljø.