Målsetting for Ringsakerskolen

Skolene skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- og oppvekstarenaer.

Dette betyr følgende for Gaupen:

 • Gaupen skal gi alle elever likeverdig  og framtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet.
 • Gaupen skal prioritere opplæring i grunnleggende ferdigeter; som å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og kunne bruke digitale verktøy.
 • Resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Elevene skal gis tilpasset opplæring.
 • Elever med spesielle behov skal om nødvendig gis kvalifisert spesialundervisning.

Grunnleggende ferdigheter

Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringen (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2019)​

Skolen jobber ut fra følgende forståelse:

 • De fem grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter er nødvendige redskaper for læring og falig forståelse gjennom hele utdanningsforløpet.
 • De grunnleggende ferdigheter hører hjemme i alle fag, og lærere i alle fag må derfor støtte elevene i dette arbeidet.
 • De grunnleggende ferdigheter er viktig for utviklingen av elevens identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Dybdelæring

Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner, Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/)

 • Gaupen skal gjennom å jobbe tverrfaglig og flerfaglig over tid og i forskjellige situasjoner - bidra til at elever mestrer å hente frem og videreføre egen kunnskap og sette dem i nytt lys.
 • Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger, god dømmekraft, evnen til refleksjon , evnen til kristisk tenkning, og til å foreta etiske vurderinger.

 

 

Plan for lese- og læringsstrategi

 

Digital læring

Gaupen skole innførte læringsbrett for alle elever høsten 2019. Digital læring er en av de fem grunnleggende ferdigheter.

 • Elevene skal utvikle gode digitale ferdigheter og dømmekraft, som gjør at de kan delta aktivt i dagens- og morgendagens arbeids-og samfunnsliv.
 • Elevene skal nå faglige mål og uttrykke faglig kunnskap ved å bruke digitale verktøy.
 • Lærerne skal hele tiden etterstrebe høy digital kompetanse.
 • Bruk av digitale verktøy skal bidra til at elevene får likeverdig og tilpasset opplæring med økt læringsutbytte.

PALS - Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling

PALS er en skoleomfattende  innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. PALS har hvert år sitt eget årshjul der det er synlig hva vi alle skal øve på i løpet av året. Det bestemmes felles øvelsesområder og felles erfaringsdeling. Evaluering av årshjulet og innholdet skjer på våren.

I skolens ordens- trivselsreglement blir skolens PALS regelmatriser presentert. Regelmatrisene henger opp i alle arealer på skolen.

Ordens- og trivselsreglement

PALS regelmatriser

 

 

 

 

DYSLEKSI, SPESIFIKKE SPRÅKVANSKER OG DYSKALKULI

SOL er et dynamisk kartleggingsverktøy i lesing,og et av mange gode hjelpemiddel i tilpasset opplæring.  SOL

Ny start gis i første rekke til elever på 2.trinn som ikke har fått godt nok utbytte av den ordinære lese- og skriveopplæringen. Elevene får undervisning flere ganger i uken i en periode. Elevene får tilbud om kurs og det er en gjensidig forpliktelse om oppfølging som ligger til grunn mellom hjem-skole.

Lesing- i matematikk  tilbys elever som (innenfor prinsippet om tilpasset opplæring) har vansker med grunnleggende matematisk forståelse.