Vårt overordnede mål er økt læringsutbytte for alle elever. Vi forstår begrepet økt læringsutbytte som et mål om at hver enkelt elev skal få mer ut av sitt læringspotensiale. Elevene skal få lyst og mulighet til å strekke seg både faglig og sosialt og nå høyere mål.

Læringsmiljø

For å få til dette jobber vi systematisk med læringsmiljøet på skolen. Læringsmiljø omfatter både kulturen for læring faglig og sosialt. Dette må ses i sammenheng da det er nære sammenhenger mellom elevens trivsel, trygghet og muligheter for læring.
Vår skole jobber aktivt og forebyggende med det sosiale læringsmiljøet. Konkrete tiltak som vi ser virker miljøskapende og inkluderende er vår satsing på friluftsliv og kantine. Vi har også et obligatorisk nyttårsball på skolen i regi av FAU og satsing på musikkforestillinger og fremføringer på flere trinn.

Vurdering for læring

Faglig satser vi særlig på vurdering. En god vurderingskultur som fremmer læring har god effekt på elevens motivasjon og læringsutbytte.
Vi jobber også systematisk med kartlegging og oppfølging av disse resultatene som et viktig grunnlag for en god tilpasset opplæring. Våre kartleggingsverktøy er SOL, ALLE TELLER, KARTLEGGER’N i tillegg til nasjonale prøver på 8. og 9.trinn.
Vi har fokus på lesing og læringsstrategier og har brukt mye ressurser på å pusse opp og utvikle skolebiblioteket. Det å være en god leser og ha gode teknikker og strategier for læring er en forutsetning for å kunne tilegne seg kunnskap nå og senere i livet.
Et viktig verktøy i dette arbeidet er en aktiv bruk av fronter som læringsplattform og informasjonskanal. God bruk av fronter gir gode muligheter for innsyn og oversikt over elevens læringsarbeid.