Skolebibliotek

Leselyst og leseglede, i tillegg til systematisk opplæring, er en viktig forutsetning for alle som skal bli gode lesere. Skolebiblioteket på Mørkved skole har som sin viktigste oppgave å stimulere til dette. Skolen har bibliotekpedagog i 80% stilling, og ved dette sikrer at skolebiblioteket er en viktig del av skolens pedagogiske virksomhet og at elevene får høy kvalitet på veiledningen som blir gitt når de er der. Gjennom å prioritere innkjøp av fristende, ny og oppdatert skjønnlitteratur og sakprosa, og ved å ha biblioteket åpent og tilgjengelig for elevene i hele skoletiden og i SFOs åpningstid, legger skolen til rette for å kunne gi rett bok til rett elev til rett tid gjennom hele skoleløpet. Bibliotekpedagogen formidler og presenterer jevnlig et variert utvalg litteratur for alle elever og legger stor vekt på at elevene får formidle gode leseropplevelser seg i mellom. Slik øker muligheten for å smitte hverandre med leseglede og leselyst. Gjennom dette øker leseferdighetene, og dermed også mulighetene for samfunns- og demokratideltagelse, engasjement, refleksjon og god livskvalitet.

Lese- skrive og regneopplæring

Skolen følger kommunens «Program for systematisk lese- og skriveopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med veiledet lesing som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn som trenger ett ekstra tilbud for å bli bedre lesere.

Skolen følger kommunens «Program for systematisk regneopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med den «Matematiske samtalen» som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn og 3.trinn som trenger et ekstra tilbud for forståelse av de grunnleggende ferdighetene i faget.

Kultur for læring

Mørkved skole deltar i kartleggingsprosjektet «Kultur for læring» i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Senter for praksisrettet utdanning (SePu) ved Høgskolen i Hedmark er veileder og tilrettelegger i prosjektet. Her kartlegges skolens læringsmiljø gjennom tre undersøkelser i 2016, 2018 og 2020. Skolens ledelse, lærere, elever og foresatte deltar i dette prosjektet.

Psykologisk førstehjelp

Skolene i kommunene deltar i et prosjekt som har fokus på forbyggende arbeid i forhold til elevenes psykiske helse. Dette har navnet «Psykologisk førstehjelp» og ble startet opp høsten 2016. Barna skal her lære å mestre egne følelser og tanker for å kunne se positive løsninger på utfordrende hverdagslige emner. Alle trinn på skolen deltar; men det er obligatorisk for 2.trinn og 5.trinn.

Vurdering for læring

Skolen deltar i det kommunale prosjektet «Vurdering for læring.» Målsettingen med dette prosjektet er at skolen skal utvikle en vurderingspraksis som innebærer at elevene får tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet underveis i prosessen og om hvordan de skal kunne forbedre seg. Dette vil også implementere bruken av digitale verktøy som ett redskap til vurderingsfremmende arbeid.