Generelle krav til den som skal velges:

Domstolloven §70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer:

 • Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.
 • I tillegg må vedkommende:
  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggende
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller konkurskarantene
  • stå innført i folkeregistret som bosatt kommunen på valgdagen
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

Utelukkelse fra valg:

 • Domstolloven § 71 utelukker personer fra valg på grunn av stilling: Innehaver av visse stillinger kan ikke velges, se lov om domstoler §71
 • Domstolloven § 72 utelukker personer fra valg på grunn av vandel: Det stilles krav til vandel, se lov om domstoler §72

Særlig krav til meddommere i jordskifteretten

Til jordskifteretten stilles det i tillegg til de generelle kravene, krav om at jordskiftedommere skal være «kunnige». Med «kunnig» menes det «ha greie på, kjenne til eller vite noe om hva saken omhandler».

Særlig krav til skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmer må ha særlig kompetanse i en av følgende kategorier:

 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Arealplanlegger
 • Eiendomsutvikler
 • Entreprenør
 • Arkitekt
 • Megler
 • Takstmann
 • Revisor/økonom
 • Fasteiendom
 • Reindrift
 • Annet

På Norges Domstolers nettside kan du lese mer om ordningen med meddommere: Kva er ein meddommar?