Hvem har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget?

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å utøve stemmeretten på valgdagen, må velgeren være innført i manntallet i Ringsaker kommune. 

Valgmanntall

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg. Manntallet er offentlig, og er lagt ut til offentlig gjennomsyn i periodene før valg både til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret.

Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.

Ansvar for å opprette og oppdatere manntall ved Stortingsvalget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på grunnlag av opplysninger fra folkeregistermyndigheten. Departementet sørger for at alle kommuner får et manntall over personer med stemmerett i kommunen.

Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Siste oppdatering av manntallet på grunnlag av opplysninger fra folkeregister-myndigheten skjer lørdag før valgdagen.

Kommunens oppgaver

Når førstegangsmanntallet foreligger, noen dager etter skjæringsdatoen den 30.juni, plikter kommunen å legge papirversjonen av manntallet ut til offentlig ettersyn.

Jf valglovens § 2-6 hører dette inn under valgstyrets myndighet. Valgstyret skal også bestemme tid og sted for utleggingen samt opplyse om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet. Utleggingen av manntallet vil bli kunngjort.