Anbefalinger for alle i hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for alle i hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Treningssentre

De nasjonale reglene gjelder for treningssentre

17. mai-feiring

Innspill til 17. mai-feiring i Hamarregionen fra Samfunnsmedisinsk enhet

Ingen av kommunene i Hamarregionen har per nå lokale regler eller forskrifter. Dette betyr at det er de nasjonale reglene for arrangementer og sosiale sammenkomster som gjelder. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til store folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses. 

Les FHIs regler og anbefalinger for arrangementer, samlinger og aktiviteter her

Les Regjeringens pressemelding om 17. mai her

17. mai-tog, annonserte taler, leker, konserter, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement i covid-19-forskriften. Arrangementer utendørs uten faste tilviste plasser kan samle inntil 200 deltakere under forutsetning av at de overordnede regler for arrangementer følges, blant annet at arrangementet har en ansvarlig arrangør og at deltakere registreres. Vår vurdering er at det vil være enklere å gjennomføre et arrangement på smittevernfaglig forsvarlig måte hvis arrangementet annonseres på forhånd, heller enn «pop-up» arrangementer. Regler for arrangør er beskrevet på lenken over.
 
Samfunnsmedisinsk enhet vurderer at det lave smittetrykket i vår region gjør at det vil være mulig og smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre arrangementer på nasjonaldagen, da særlig for barn. Vår vurdering er at arrangementer tilknyttet de enkelte skolekretser lite trolig vil føre til større ansamlinger som angitt i første avsnitt. FHI oppfordrer til å gjennomføre arrangementer innen nærmiljøet. Samtidig er vår region preget av noen mindre smitteutbrudd med muterte virusvarianter, og det er viktig at nasjonaldagsfeiringen ikke bidrar til en negativ smitteutvikling
 
Eksempler på arrangementer knyttet til 17. mai:
 
 • Barnetog: Hvert tog kan bestå av inntil 200 deltakere. Det anbefales å dele toget inn i de kohorter som barna tilhører på skole eller barnehage i hverdagen, sikre god avstander mellom kohortene. Antall foresatte som går i toget bør begrenses så langt det lar seg gjøre. Personer som ser på toget langs ruten regnes ikke med i arrangementet, men bør oppfordres til å holde god avstand til hverandre. Man bør ha et avgrenset område ved togets start og slutt som gjør at man unngår sammenblanding med personer som ikke inngår i arrangementet, og som sikrer riktig registrering av deltakere. Det avgrensede område må være av en slik størrelse at man unngår trengsel, og det bør være tydelig merking av hvor de ulike kohorter skal samle seg. 
 • Barneleker/aktiviteter: Må gjennomføres som arrangement, og følge gjeldende regler for arrangementer. Vi anbefaler at arrangementer arrangeres lokalt, for eksempel ved lokal skole. Området bør være avgrenset (for eksempel sperrebånd eller naturlige avgrensninger) for å unngå sammenblanding og sikre korrekt registrering. Det avgrensede området må være stort nok til at deltakerne kan holde god avstand. Et arrangement kan bestå av inntil 200 personer, men vår anbefaling er å heller operere med flere mindre arrangementer (f.eks. trinn- eller klassevis) enn ett stort arrangement. Vi anbefaler å unngå kiosksalg og lignende servering, da servering stiller ekstra krav til arrangøren, og serveringssituasjoner gjør avstandskravet mer utfordrende. Om det er ønskelig å dele ut is e.l. til barna bør dette gjøres på en slik måte at avstand mellom kohortene kan opprettholdes, f.eks. gjennom flere stasjoner hvor utdeling foregår. God håndhygiene er viktig for de som står for utdelingen. Det bør være tilgang på toaletter ved arrangementer med varighet over noe tid. Åpne toaletter må sikres adekvat renhold og man må sikre at det er tilgang på såpe og papir.
 • Korpskonsert: Må følge gjeldende retningslinjer for arrangementer og følge Norsk musikkråd sin bransjestandard. Vår vurdering er at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre korpskonserten i bevegelse/marsj hvor opptredenen og ruten kunngjøres på forhånd. Dette gjør at man kan unngå sammenstimling av mennesker, og heller fordele tilskuere langs ruten. Tilskuere langs ruten regnes ikke med i arrangementet. Stillestående musikkopptredener kan lett føre til ansamling av mennesker, og vår vurdering er at slike opptredener bør gjennomføres som arrangement. Det må vurderes om området bør fysisk avgrenses for å sikre oversikt over deltakere/tilskuere.
 • Kransnedleggelse, taler o.l. gjennomføres under gjeldende arrangementsregler. Vi anbefaler i tillegg digital overføring av slike arrangementer.

Russefeiring

Innspill til Russefeiring i Hamarregionen fra Samfunnsmedisinsk enhet
 
Vi ønsker alle avgangselevene i videregående skoler i Hamarregionen en god og trygg russetid, selv om den blir annerledes enn det mange så for seg. Vi opplever at elever i videregående skole i vår region har vært flinke til å følge smittevernrådene, og dette har bidratt til at smittesituasjonen i vår region over lengre tid har ligget på et stabilt lavt nivå. Vi ber allikevel russen om å følge de viktige smittevernrådene også i russetiden. Deres bidrag til lite smittespredning i russetiden kan bety mye for hvor raskt samfunnet kan åpnes opp igjen, og særlig lokalt i vår region kan smitteutbrudd som følge av russefeiring få store konsekvenser (for eksempel stenging av skoler).
 
Ingen av kommunene i Hamarregionen har per nå lokale regler eller forskrifter. Dette betyr at det er de nasjonale reglene for arrangementer og sosiale sammenkomster som gjelder. 
 
Nedenfor følger noen presiseringer fra oss om hva som er gjeldende regelverk knyttet til arrangementer i vår region:
 
For arrangementer gjelder strenge regler, og det er viktig å planlegge godt. Arrangøren må sette seg inn i reglene som gjelder for arrangementer og arrangør (se øverste lenke). For arrangementer generelt gjelder regel om at «arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses», men vi har forståelse for at dette kan være vanskelig ved et russearrangement. Lokale arrangementer reduserer risikoen for smittespredning. Vi anbefaler derfor at deltakerne kommer fra samme miljø de omgås til daglig (for eksempel skole), og vi fraråder sammenblanding av deltakere fra flere ulike miljøer. 
 
De viktigste kravene til arrangementer er:
 • Det skal være en person/en gruppe som er ansvarlig for arrangementet. Arrangør er ansvarlig for å opplyse deltakere om at de ikke må delta hvis de er syke. Videre har denne personen ansvaret for at smittevernregler overholdes.
 • Hvis deltakere ikke overholder smittevernreglene, må disse etter advarsler bortvises, eventuelt må arrangementet stanses. Arrangør er ansvarlig også for dette.
 • Det kan ikke være flere til stede enn det som er tillatt.
- Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 deltagere. Arrangører kommer i tillegg til de 200.
- Ved private sammenkomster kan man samles inntil 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs.
 
 • Arrangør skal registrere hvem som er til stede og ha kontaktinformasjon tilgjengelig i 14 dager for eventuell smittesporing i ettertid.
 • Arrangementet må være på et avgrenset område for å sikre at man har oversikt over hvem som deltar. Ved behov bør det brukes vakter for å sikre at det ikke forekommer sammenblanding med mennesker utenfor arrangementet
 • Alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand hele tiden.
 • For arrangementer med skjenkebevilling gjelder egne regler.
 • Russestyrer anbefales å samarbeide med lokal helsemyndighet og skolen for å sikre god planlegging av arrangementer. Det kan også være en god ide å opprette kontakt hos politiet.
 
Oppfordring fra kommuneoverlegene til alle russ: 
Hold deg hjemme, og ha lav terskel for å teste deg ved symptomer! Slik kan vi forhindre større utbrudd blant russen, og derved sikre at flest mulig får feiret russetiden
 
Vi ønsker dere en god og smittevernforsvarlig russefeiring!