Et forslag om en parkeringsplass for brukere av Mæhlumsmarka må avvente arkeologisk undersøkelse og godkjenning før den eventuelt kan legges inn i planen på et senere tidspunkt jf. vedlegg 05 til saken. Dersom plassen ikke godkjennes har kommunen forpliktet seg til å vurdere andre løsninger.  Nærmere beskrivelse av andre, mindre endringer finnes i endringsbeskrivelsen – vedlegg 04.  
 

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se Arealplaner.no, der finnes alle sakens dokumenter under fane Planbehandlinger. Planutvalgets vedtak kan påklages. Klagefrist er 24. 02.2024.
 

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Eventuell klage kan sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune, postboks 113, 2381 Brumunddal. Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
 

Innløsning eller erstatning. Grunneiere kan i visse tilfeller ha rett til innløsning eller erstatning. Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.