Utkast til planstrategi 2020-2024 legges ut på høring. Frist for innspill er 1.10.2020. Eventuelle innspill sendes postmottak@ringsaker.kommune.no.

Les planstrategien her.