Formålet med planen er å regulere hele den aktuelle tomten til boligformål med høyere utnyttelsesgrad og annen type bolig enn den er regulert for i dag. Det er planlagt et boligprosjekt i en sammenhengende rekke over parkeringskjeller. Det er tenkt 12 rekkehus som går over to etasjer pluss takterrasse, samt 5-6 mindre leiligheter. Det er planlagt heis opp til terreng og tak. Alle boenhetene får sin egen inngang fra de fri og gis sin egen identitet. Tomten ligger i et meget hellende terreng og parkeringskjelleren plasseres naturlig inn i terrenget. Byggehøydene vil derfor heller ikke gi et ruvende uttrykk. Planlagt bygningmasse vil gi utnyttelsesgrad TU% ca 150%.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planens avgrensning og øvrige dokumenter i saken kan ses på arealplaner.no. Grunneiere, naboer, offentlige høringsinstanser og andre berørte parter er tilskrevet i eget brev.

Det vil bli avholdt en befaring på tomten for interesserte parter mandag 7. juni kl. 17.00. Det vil da bli anledning til å stille spørsmål til planarbeidet.

Frist for innspill til planarbeidet er 24. juni 2021.

Spørsmål og innspill til saken kan rettes til HeiArk AS, Grønnegat 93, 2317 Hamar, e-post: thea@heiark.no eller tlf. 976 37 356.