Planen ble fremmet av Norconsult AS på vegne av Rudshøgda Pukkverk AS. Planområdet er ca. 375 daa, ligger i dalsiden sørøst for Moelv, ca. 5 km nordvest for Rudshøgda.

Formålet med reguleringsplanen er å utvide det eksisterende uttaksområdet. Utvidelsen av massetaket gjelder for areal avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel og har en størrelse på ca. 185 daa utover gjeldende plan. Innenfor dette området er det også avsatt et bredt skjermingsbelte. Innenfor formålet for steinbrudd og masseuttak foreslås det at det kan foregå masseuttak, lagring, sikting, knusing og sortering, samt bruk av asfaltverk og betongstasjoner og oppføring av midlertidige bygg.

Driftstider for uttaket er foreslått fra kl. 7.00 til kl. 19.00 mandag til fredag. Transportvirksomhet er tillatt på lørdager fra kl. 7.00 til kl. 12.00. Det er ingen drift i uttaket på søndager og helligdager. Sprenging skal foregå mellom kl. 7.00 og kl. 16.00 mandag til fredag, og naboer skal varsles, jf. forskrift om begrensing av forurensing § 30-8. Boring og sprengning kan foregå f.o.m. 1. august t.o.m. 15 juni. Strøsingel til vintervedlikehold kan hentes alle dager hele døgnet. Ved ekstraordinære forhold og særlige omstendigheter som vegbrudd, hendelser relatert til ras/flom eller lignende, tillates henting av masser alle dager hele døgnet.

Det er utført en støyvurdering for massetaket som viser at hverken støy fra driften eller transporten vil medføre overskridelser av grenseverdiene i henhold til forurensningsforskriften og T-1442. Det er derfor ikke krav om støyreduserende tiltak. Reguleringsbestemmelsene ivaretar krav om tiltak mot støvflukt.

Som følge av innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet knyttet til naturverdier av nasjonal verdi er planområdet redusert i forhold til planforslaget som var ute på høring og offentlig ettersyn. Dette innebærer også at Sisseltoppen ikke reguleres til steinbrudd og massetak. Arealet som ble tatt ut av planforslaget skal vurderes i forestående revisjon av kommuneplanens arealdel.

Massetransporten går hovedsakelig sørover på Tandeskogvegen, over på Rudsvegen og deretter ut på E6 på Rudshøgda. Det er uttaksvolumet som styrer mengde trafikk/transportbehov og dette varierer, men man ser ikke for seg at gjennomsnittlig uttaksvolum skal øke vesentlig selv om massetaket utvides. Det er derfor ikke satt krav til trafikksikkerhetstiltak slik som gang- og sykkelvei.

Gjeldende reguleringsplan for Tandeskogen fjelltak oppheves og erstattes av den nye reguleringsplanen.

Reguleringsplan for massetak gir overordnede føringer for et massetak, men det kreves i tillegg en detaljert driftsplan som skal ivareta bl.a. uttaksrekkefølge og sikkerheten for omgivelsene i forbindelse med uttak. Gjeldende driftsplan for området må revideres som følge av ev. ny reguleringsplan. I tillegg er driftskonsesjon etter mineralloven en forutsetning for drift. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som godkjenner driftsplan og gir konsesjon for drift.

Etterbruken av arealet er mest sannsynlig skogbruk, men det kan også legges opp til opparbeiding av jordbruksareal. Det er driftsplanen som gjennom avslutningsplanen viser hvordan istandsetting og avslutning av massetaket skal gjennomføres.

Plandokumentene kan ses på arealplaner.no.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Ringsaker kommune innnen 2. april 2023.

Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Eventuell klage kan sendes i e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune, postboks 113, 2318 Brumunddal.

Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.