Hvem skal få vaksine? 

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose: 

 • Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

  Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 • Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe:

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling

   Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

  • Pasienter med pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten

   Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

  • Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor 
   Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Hvem identifiserer og informerer pasienten, og hvor skal de vaksineres?

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Majoriteten av pasientene vil kunne vaksineres i kommunene, og pasientene må i de fleste tilfeller selv oppsøke vaksinasjonstilbudet i egen kommune for å få time til vaksinasjon med 3. dose når de har mottatt varselet fra behandlende lege. Pasienten må da ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Normalt vil dette være i form av et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremkommer at vedkommende er anbefalt en 3. dose. Der det ikke er tvil om at pasienten skal ha tilbud om 3. dose (spesielt pasienter tilhørende gruppe 1), og der det er hensiktsmessig for å spare tid, kan fastlegen varsle og utstyre pasienten med dokumentasjon som bekrefter anbefaling om 3. dose. Men det presiseres at dette ikke primært er fastlegens ansvar.

Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av følgende immundempende medisiner i den alfabetiske listen kan altså oppsøke kommunens vaksinasjonstilbud med dokumentasjon på at de bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at pasienten tar med vanlig ID i tillegg til resept eller selve forpakningen med påskrift som viser at han/hun er bruker av medisinen. Legg merke til at samme medisin kan ha ulike preparatnavn. Navnet i den alfabetiske listen er hva det virksomme stoffet heter. I parentesen finnes produktnavnet som kan være fra 2-5 forskjellige preparater. Dette er det som står på forpakningen pasienten har fått fra apoteket. 

Alternativt kan pasienten ta med journalutskrift som bekrefter det samme. Brev fra behandlende spesialist som dokumenterer at de bruker et av preparatene kan også benyttes. Vær oppmerksom på at medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et senere tidspunkt.

Gjennomføring i Ringsaker

I Ringsaker vil pasienter som skal ha en tredje dose av koronavaksinen følges opp slik:

 • Innbyggere som tilfredsstiller et eller flere av kriteriene over og som tilhører legevaktområde NORD tar kontakt med Herredshuset Legesenter på tlf. 62 34 95 50 for å avtale en tredje dose. 

 • Innbyggere som tilfredsstiller et eller flere av kriteriene over og som tilhører legevaktområde SØR tar kontakt med Brumunddal Legesenter på tlf. 62 33 03 00 for å avtale en tredje dose.

Les brevet fra FHI som beskriver vurderingen

Tilleggsbrev fra FHI om identifisering av pasientgruppene