Åpningstider og stemmesteder

Det er fastsatt åpningstider likt for alle stemmelokalene i kommunen: 

Søndag 8. september kl. 14.00-18.00
Mandag 9. september kl. 13.00-21.00.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 benyttes følgende stemmesteder:

Brøttum
Brøttum barne- og ungdomsskole
2372 Brøttum

Moelv
Herredshuset
Åsmarkvegen 3
2390 Moelv

Nes
Neshallen
Tingnesvegen 79
2353 Stavsjø

Fagerlund
Fagerlundhallen
Bekkevegen 1
2383 Brumunddal

Mørkved
Mørkved skole
Kongsvegen 94
2380 Brumunddal

Furnes
Furnes Ungdomsskole
Gjerluvegen 150
2320 Furnes

Hva gjør jeg når jeg kommer inn i valglokalet?


På valgdagen kan velgerne bare avgi stemme i den kommunen hvor de er innført i manntallet.

Av hensyn til at valget skal foregå på en betryggende og verdig måte, inneholder valgloven ordensregler som stemmestyret er pålagt å overholde. Det er forbudt med valgagitasjon i valglokalet og i de rom velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. Det er heller ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen.

Det er ikke adgang til å foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørringer av velgerne i valglokalet og i de rom velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. Stemmestyrets leder eller nestleder kan om nødvendig vise bort personer som opptrer i strid med reglene. Det er også forbud mot å gi opplysninger til utenforstående, f.eks. pressen, om forbruket av de ulike partienes/gruppenes stemmesedler.

Stemmegivningen foregår vanligvis på følgende måte:
Velgeren går til et stemmeavlukke hvor valghandlingen skal utføres i enerom og usett.

Velgeren tar stemmeseddelen til det partiet eller den gruppen vedkommende ønsker å stemme på og gjør de endringer som vedkommende eventuelt ønsker å foreta.

Velgeren bretter sammen stemmeseddelen slik at ingen ser hva han/hun har stemt og går til en valgfunksjonær, som påfører stemmeseddelen et stempel.

Velgeren legger deretter stemmeseddelen i valgurnen.

Alle som stemmer skal krysses av i manntallet. Valgfunksjonæren kontrollerer at velgeren er registrert i manntallet og at vedkommende ikke er krysset av for å ha stemt allerede. Velgeren skal legitimere seg dersom vedkommende ikke er kjent for valgfunksjonæren. Manntallsavkryssingen må skje før velgeren legger stemmesedlene i urnen. 

Velgere som ikke er manntallsført i vedkommende del av manntallet, kan også avgi stemme. Stemmeseddelen skal da ikke legges i urnen. Etter at stemmeseddelen er blitt stemplet skal velgeren selv legge den i en stemmeseddelkonvolutt og gi denne til en valgfunksjonær. Valgfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, kleber den igjen og påfører velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato. Etter at stemmegivningen er slutt på valgtinget, leveres omslagskonvolutten til valgstyret. Før stemmegivningen kan godkjennes, må valgstyret kontrollere at velgeren er manntallsført i en av de andre stemmekretsene i kommunen og at vedkommende ikke har stemt i den kretsen han/hun er manntallsført. Velgere som trenger hjelp til å utføre valghandlingen, kan be stemmestyret om nødvendig hjelp.

Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede. Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusive urne.

Legitimasjon

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke «gå god for», eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med deg legitimasjon når du skal stemme. 
 
Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kraver er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus mv. kan du imidlertid få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgkort

Alle velgere får i god tid før valgdagen tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse per 30.juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Mange i Ringsaker kommune har fått nytt valglokale etter endringer i kretsene. Se derfor nøye på valgkortet hvor ditt valglokale er.

Har du med deg valgkortet når du skal stemme, vil det gå raskere i valglokalet. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgmedarbeiderne dersom du har det med. Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet og likevel få stemme.

 

Valgstyret

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. Valgstyret skal administrere kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte. Valgstyret har og som oppgave å oppnevne varamedlemmer til bystyret i forbindelse med suppleringsvalg. Valgstyrets møter er åpne. 

Valgstyret i Ringsaker er personidentisk med formannskapet.

Stemmestyrer

Det er valgt ett stemmestyre for hver valgkrets i kommunen. Vi har til sammen seks valgkretser.

Mer informasjon om valgkretsene kommer.