Moelv er og vil være i endring i årene som kommer. Fire-felts E6 er under utbygging med planlagt ny Mjøsbru, jernbanen med dobbeltspor skal planlegges gjennom Moelv, og det arbeides for sykehusetablering ved Mjøsbrua. Dette er store, viktige investeringer som vil føre til vekst og utvikling i Moelv.

For å forberede og legge til rette for ønsket utvikling har kommunen igangsatt arbeid med  kommunedelplan for Moelv for å se dette i en helhet, samt legge til rette for medvirkning og involvering i dette viktige utviklingsarbeidet. Første steg er utarbeidelse av et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet gjør rede for premisser for planarbeidet, hvilke utfordringer og muligheter en vurderer at Moelv står overfor, mål for utvikling, aktuelle problemstillinger, samt eventuelle behov for utredninger for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Foreliggende kunnskapsgrunnlag fremgår av programmet og vurderes langt på veg å være tilstrekkelig for forestående planarbeid. 

Planavgrensning er vist i planprogrammet. Det er lagt til grunn at kommunedelplanen bør omfatte hele tettbebyggelsen i Moelv med utbyggingsområder og hensiktsmessig omland for tilslutning til viktige samferdselsårer.

Planprosessen for kommunedelplanen forutsettes gjennomført i et fortløpende arbeid fram til første gangs behandling. Pågående og til dels parallelle planarbeid for E6 Moelv – Biri, kommunedelplan for IC Brumunddal – Moelv, og forhåpentligvis også sykehusetablering ved Mjøsbrua, må samordnes og koordineres. Det er en målsetting å kunne vedta kommunedelplanen for Moelv høsten 2021, men dette må tilpasses ovennevnte prosesser. 

Plandokumenter med planprogrammet kan sees i kommunens postliste.

Frist for uttalelse og innspill til er satt til 16.03.2020

Uttalelser sendes per brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal eller per e-post til  postmottak@ringsaker.kommune.no