Kommunestyret har i møte den 19.05.2021, sak 32/21, vedtatt ny reguleringsplan for Byhagan.

Byhagan er et viktig natur og friluftsområde og planendringen har lagt vekt på å ivareta dette ved å regulere et større område til landbruk, natur-, og friluftsformål. Det er stilt krav om søknad til kommunen ved istandsetting av tidligere masseuttaksområde, for å sikre at registrerte naturtyper og arter i området blir ivaretatt ved eventuell istandsetting. 

Innenfor område regulert til LNF- med andre angitte hovedformål (LNF/A) kan det være mulighet for næringsformål, men det er stilt plankrav for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før det kan tillates utvidede næringsarealer.   

Tidligere dispensasjoner som er gitt til Grønvold bildemontering og Mjøsa speedwayklubb er hjemlet i ny plan.  

For mer informasjon om planendringen, kan vedtatte plandokumenter finnes på arealplaner.no.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Ved eventuell klage kan det sendes inn med funksjonen "Gi tilbakemelding" i arealplaner.no eller sendes i e-post eller brev til Ringsaker kommune. 

Ved spørsmål om planendringen, kan saksbehandler kontaktes på telefon 94010506 eller e-post: fier@ringsaker.kommune.no