Planutvalget vedtok endring av "reguleringsplan for E6- Tjernli-Botsenden, Brumunddalskrysset" den 26. august 2020 sak 65/20 med følgende vedtak:

Endring av reguleringsplan for E6-Brumunddalskrysset, Strandsagvegen vedtas slik det framgår av plankart og bestemmelser sist datert 20. august 2020, med følgende tillegg:
Det skal utføres tilfredsstillende støyskjerming for berørte boliger i dialog med eierne. Det skal finnes en løsning som gjør at Norheat kan drive virksomheten som i dag og med minst mulig inngrep på eiendommen.

Endringen gjelder utforming av Strandsagvegen som framtidig hovedadkomst til Brumunddal, med tilliggende areal og berører adkomst til en rekke eiendommer i tillegg til endrede løsninger for gang- og sykkelveger, underganger mm. 

Lenke til plandialog/planinnsyn

Lenke direkte til dokumentene for planutvalgets behandling

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må sendes skriftlig til Ringsaker kommune innen 26. september 2020. Det oppfordres til å bruke funksjonen "gi tilbakemelding" i plandialog/planinnsyn. Klage kan også sendes i brev eller e-post.