Vintervedlikehold, brøyting og bortkjøring av snø

Med vintervedlikehold menes brøyting, snørydding og strøing. Mye snø betyr mye måking. Her ser du hva Ringsaker kommune gjør for at hverdagen din skal bli litt enklere i vinterhalvåret.


Slik er prioriteringen:

 • Hovedveger, skoleveger, gang- og sykkelveger og fortau blir brøytet først. 
 • Sentrale parkeringsplasser blir brøytet samtidig eller etter tilhørende gate.
 • Deretter prioriteres boliggatene.
 • Kommunen igangsetter brøyting når det har snødd fem centimeter.

Kommunens målsetting er:

 • Å brøyte kommunale hovedveger og skoleveger samt viktige gang-/sykkelveger og fortau hurtigst mulig etter snøfall.
 • Å strø ved behov slik at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer fram.
 • Å strø kommunale gang- og sykkelveger samt fortau ved behov.

Som innbygger må du ha forståelse for:

 • Fremkommeligheten i boliggatene kan ved store snøfall være vanskelig om natten og tidlig om morgenen.
 • Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du selv fjerne.
 • Enkelte fortau ikke blir brøytet, f.eks. om vegen er ekstra bred eller om fortauet på den andre siden er brøytet.
 • Du ikke kan legge snø på offentlig veg eller fortau. 
 • At det normalt ikke strøs på rette, flate vegstrekninger.
 • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som derved er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.
 • Parkering i veger/gang og sykkelveger kan tidvis være til hinder for brøyting. I disse tilfeller blir ikke disse vegene brøytet/strødd før bilene er flyttet.

Vårrengjøring

Veger, gater og gang- og sykkelveger feies normalt før 1. mai når forholdene ligger til rette for det.

Asfaltering

Asfaltering av grusveger og reasfaltering av veger og gater utføres i henhold til oppsatte investering- og vedlikeholdsplaner.

Gatelys

 • Gatelysnettet driftes og vedlikeholdes av innleid entreprenør for 3-4 år av gangen.
 • Du kan rapportere mørke lamper på Vegen min.
 • Feil som mørklegger større områder, eller skaper økt utrygghet i trafikken, vil bli vurdert skiftet umiddelbart.
 • Enkeltpærer vil bli skiftet på tilsynsrunder som er fastsatt med intervall. 

Kantslått og hogging

Kantslått langs kommunale veger skjer to ganger per sesong, første gang i juni/juli og andre gang i august/september.

Hogging av trær og vegetasjon på kommunal veggrunn skal avtales med teknisk drift ved henvendelse på tlf 62 33 50 00 eller på e-post