– Vi er glade for å kunne fortelle innbyggere i Veldre, Rudshøgda og Vinju at det nå vil bli bygget bredbånd innenfor de områdene som det ble søkt tilskudd for i 2020. Dette vil gi muligheter for mange til å få en rask og sikker internettforbindelse, og det vil gi økt attraktivitet i disse områdene, sier ordfører Anita Ihle Steen.

Del av en langsiktig strategi

Ringsaker kommune har vedtatt en strategi for bredbåndsutbygging med mål om å gi tilbud om høyhastighetsbredbånd til flest mulig av Ringsakers innbyggere og næringsliv innen 2025. Der det er stor geografisk utstrekning og spredt bosetting blir det kostnadskrevende å bygge ut. Det er derfor avgjørende med spleiselag mellom flere parter og støtte fra fylkeskommunen.

– Vi har de siste årene bidratt til utbygging av bredbånd i større prosjekter på Nes og Helgøya, i Furnesåsen, i Stensengdalen og på Brøttum, og i tillegg støttet flere mindre prosjekter. Når vi nå også får bygget ut i Veldre, på Rudshøgda og Vinju har vi i sum bidratt til at over 2000 husstander har fått tilbud om bredbånd, sier ordføreren.

Utover det som nå skal bygges, har kommunen søkt Innlandet fylkeskommune om støtte til nye prosjekter. Tildelingen av midler for 2022 er akkurat gjennomført, og i år har Ringsaker kommune fått innvilget støtte til alle omsøkte prosjekter.

– Vi har akkurat fått innvilget støtte til nye utbyggingsprosjekter på Ellevsæterhøgda, i Brumund, i Gaupen/Jølstad og i Furnes. Disse prosjektene må gjennom en anbudskonkurranse før de kan bygges ut, men det vil da etter hvert bli bygd ut til ytterligere 300 husstander, sier ordføreren.

Viktig bidrag til regional utvikling

Eidsiva Bredbånd ønsker å bidra til regional utvikling gjennom utbygging av bredbånd. Selskapet har en klar ambisjon om å bidra til at alle innbyggere i Innlandet får tilbud om bredbånd, og prosjektene i Veldre og på Rudshøgda og Vinju er et viktig ledd i å få bygget ut fiberbredbånd i Ringsaker.

– Utbygging av fiberbredbånd er en forutsetning for å legge til rette for den digitale hverdagen vi alle har blitt en del av, og en bred utbygging også i distriktene er en del av vårt samfunnsoppdrag. Vi er derfor svært tilfredse for muligheten til å bygge mer fiberbredbånd i Ringsaker, som et ledd i den videre regionale utviklingen av Innlandet, sier Ola Børke i Eidsiva Bredbånd. 

Oppstart etter sommerferien

– Vi er i planleggingsfasen, og salgsprosess vil starte allerede nå i sommerferien.. For å kunne starte utbygging er vi avhengig av 65 % forhåndssalg. Oppnår vi dette raskt, tar vi sikte på å starte utbygging nå i høst, og estimerer 4 måneder effektiv byggetid. Det blir en kamp mot frost i bakken, men om vi får tilstrekkelig med salg gjennom sommeren har vi et mål om å ferdigstille områdene innen utgangen av 2022, sier Ola Børke i Eidsiva Bredbånd.

Se kart over områdene som bygges ut 
Velg «Ringsaker» og deretter «Områder under utlysning».