Tilpasset opplæring for økt læring

Helt siden 1970-tallet har tilpasset opplæring vært et begrep i norsk skole. I den nåværende læreplanen Kunnskapsløftet er tilpasset opplæring et bærende prinsipp.
Tildelingen av statlige prosjektmidler i perioden 2006–2008 gjorde det mulig for Stavsberg skole å definere og begrunne hva tilpasset opplæring skulle være hos oss.
Arbeidet med å evaluere og videreutvikle de valgte modellene/systemene går kontinuerlig.

Skolens visjon er et resultat av arbeidet med tilpasset opplæring:

Tilpasset opplæring - utdrag fra artikkel

Systematisk lese- og skriveopplæring

Stavsberg skole følger Ringsaker kommunes Program for systematisk lese- og skriveopplæring . Videre benyttes veiledet lesing på mellomtrinnet, samt felleslesing på alle trinn. Samlet gir disse metodene en strukturert og tilpasset leseopplæring hvor elevene opparbeider seg en verktøykasse med ulike lese- og læringsstrategier som etter hvert gjør dem i stand til å kunne møte og ta seg fram i nye tekster på egen hånd.


Stavsberg skole har over år fått fram gode lesere, men vi er stadig opptatt av å bli bedre. Gode leseferdigheter er grunnlaget for videre læring. De to neste årene er Stavsberg med på et piloteringsprosjekt med lærerspesialist i lese – og skriveopplæring. I dette arbeidet vil arbeid med litteratur, leseglede og lesing i alle fag stå sentralt for 1. - 7. trinn.

“Ny Start” er et tilbud som gis til elever på 2. trinn. Tilbudet gis til de elever som ved slutten av 1. trinn ikke har oppnådd forventede lese– og skriveferdigheter. Tilbudet gis av spesialpedagog 20 min daglig over en periode på 18 – 20 uker.

Biblioteket er også en viktig del av dette arbeidet. Her lånes det et stort antall bøker hvert år både til stillelesing på biblioteket, i klasserommet eller til hjemlån.

Mange bøker er nå registrert etter vanskegrad etter samme prinsipp som lettlestheftene i leseopplæringen på småtrinnet og mange nye bøker kjøpes inn hvert år. Det har vært et prioritert område å kjøpe inn lettleste spenningsbøker spesielt for de gruppene som tradisjonelt er lite motivert for å lese bøker. Men det blir også kjøpt inn mange fagbøker og skjønnlitterære bøker i alle sjangre. I dette skoleåret vil vi prioritere billedbøker.


Biblioteket er åpent for utlån hver dag, og på alle trinn er det kontaktlærer som har ansvaret for bibliotektida. Skolen benytter Bibliofil som utlånsplattform, og det er mulig og logge seg inn i Fronter for å se hvilke bøker det er mulig å låne eller bruk linken under.

Stavsberg skolebibliotek

Systematisk regneopplæring og utforskende matematikk

 • Innenfor matematikkfaget viser forskning i stadig større grad hvor viktig det er at elever får møte oppgaver og aktiviteter som stimulerer til kreative resonnementer.

 • Det er viktig at elevene ikke på forhånd er blitt presentert for bestemte fremgangsmåter som de skal imitere.

 • Elever som blir utfordret til å ta i bruk sin egen tenkning og resonnere kreativt, utvikler over tid større utholdenhet i møte med nye utfordringer. Elevene får et mer positivt syn på faget og tar i bruk erfaringene fra matematikktimene også utenfor klasserommet.

 • De aller fleste elever kan tilegne seg et høyt nivå av kritisk tenkning og problemløsning. Nye forskningsresultater tyder på at elever som strever, har stor nytte av å ta i bruk sin egen tenkning i matematikk.

 • Stavsberg skole følger også Ringsaker kommunes Program for systematisk regneopplæring på 1. - 4. trinn.

Sosial kompetanse

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven § 9a)

 

Læreplanen for norsk skole, Kunnskapsløftet, setter som en helt klar målsetting at skolen skal arbeide for å utvikle hele mennesket. Læreplanen understreker dermed at skolen ikke bare skal utvikle elevenes skolefaglige ferdigheter, men peker på at skolen også har som oppdrag å bidra til at elevene utvikler seg personlig og sosialt.

Skolen er en sosial arena der barna tilbringer mye tid. Derfor må skolen i samarbeid med foresatte, hjelpe barn og unge inn i konstruktive sosiale utviklingsprosesser. Sosial
kompetanse må være et bærende prinsipp dersom skolen skal bidra til å utvikle kunnskapsrike, engasjerte og kritiske borgere som er i stand til å handle sosialt i et
likeverdig samfunn preget av mangfold.


Gjennom læreplanen Kunnskapsløftet ser vi imidlertid også en tydeligere dreining mot det
individuelle og den enkelte. Utfordringen framover blir derfor å skape en større balanse
mellom den enkelte og det fellesskapet den enkelte går inn i.


En av de viktigste forutsetningene for å lære, er at eleven trives. I følge Opplæringsloven har
alle elever rett til et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Stavsberg skole har arbeidet med sosial kompetanse og skolemiljø over flere år. Det er
viktig at både elevene selv og foreldrene medvirker i dette arbeidet, slik at vi arbeider mot
samme mål:


en skole hvor alle elever er trygge, hvor de trives og dermed har de beste forutsetningene for
læring!

 

 

Se Stavsberg skoles plan for sosial og emosjonell kompetanse

Se Stavsberg skoles plan mot krenkende atferd

Kulturaktiv skole

 • Stavsberg skole er en kulturaktiv skole.

 • Kunnskapsløftet legges til grunn når Kulturkalenderen utformes hvert halvår, med oversikt over alle kunst- og kulturaktiviteter for kommende halvår.

 • Den månedlige fellessamlingen i gymsalen, er fast tradisjon ved skolen. Her får alle trinn, etter tur, ansvaret for å avholde samlingen, og det ansvarlige trinnet viser et utsnitt av det aktuelle læringsarbeidet.

 • På denne samlingen kåres Månedens kunst som henges på skolens kunstvegg i hallen. I tillegg får vi høre Månedens musikk og synge Månedens sang.

 • Hvert annet år arrangerer skolen storprosjekt/storforestilling. I disse prosjektene samarbeider skolen alltid med profesjonelle kunstnere. Det er midler fra Den kulturelle skolesekken som bidrar til å gjøre dette mulig.

 

Les Stavsberg skoles kulturkalender

 

Fysisk aktiv skole

Fysisk aktivitet er en forutsetning for god læring, og har betydning som generelt helsefremmende tiltak. Stavsberg skole legger til rette for at elevene på alle trinn skal ha fysisk aktivitet hver dag, en hel klokketime i midttimen, i tillegg til kroppsøving.

Skolen har hvert år en egen fysisk aktivitetskalender med organiserte FRISKUS-aktiviteter for alle og tilbud om EKSTREMFRISKUS på mellomtrinnet.

Ekstremfriskus er et tilbud til de av elevene våre på mellomtrinnet som ønsker å utfordre sine egne grenser både fysisk og psykisk. For hver av ekstremfriskus-øktene er det satt minstekrav til prestasjon. For å være med videre, må man ha nådd dette kravet. Det er laget en treårs-rullering på arrangementet slik at elevene ikke møter på de samme øvelsene hvert år. De øvelsene som går igjen hvert år er is-bading og triatlon. Foruten is-bading og triatlon som kommer hvert år, er treårs-rulleringen slik:

 • År 1: sykling + klatring
 • År 2: langløp + feltløype vinterstid
 • År 3: bakkeløp + svømming med hopp fra ulike høyder

Hvert år har skolen en høsttur som legges til marka, fjellet eller lavlandet. På disse turene er det også lagt inn en ekstremfriskus-øvelse med ekstra utfordringer. Alle som kommer gjennom samtlige øvelser innenfor kravene er en Ekstremfriskus ved Stavsberg skole, og hver og en honoreres med diplom!

Trafikksikker skole

Trygg Trafikk har godkjent Ringsaker kommune som "Trafikksikker kommune"

Les Stavsberg skoles "Plan for trafikksikkerhet"