Korttidsopphold, langtidsopphold og avlastningsopphold

Det er tre typer opphold på sykehjem: Langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. 

  • Avlastningsopphold gis til brukere som har pårørende med store omsorgsoppgaver og som har behov for avlastning.
  • Korttidsopphold brukes til opptrening, rehabilitering, observasjon, utredning el.l.
  • Langtidsopphold vil si opphold på sykehjem på ubestemt tid.  

I vurdering av behov for opphold i sykehjem legges det i stor grad vekt på:

  • Funksjonsnivå, blant annet graden av selvhjulpenhet.
  • Behov for hjelp hele døgnet eller kun til bestemte tider.
  • Om nåværende bolig er tilrettelagt. 
  • Om søker bor alene eller har hjelp av andre til daglig.
  • Dersom andre boformer og/eller tjenester ikke er hensiktsmessige eller ikke forsvarlige.

Kommunen gjør en helhetlig vurdering av din situasjon. Du kan søke om opphold på et spesielt sykehjem, men det er ikke sikkert vi kan oppfylle ønsket. 

 

 

Vilkår for sykehjemsplass, venteliste, prioritering og klagemulighet

Dersom du fyller vilkårene for sykehjemsplass, men det ikke er ledig plass på ett av sykehjemmene, vil du bli satt på venteliste. Det er til enhver tid den som har størst behov som blir prioritert. Kommunen er pliktig til å gi forsvarlig hjelp til den som står på venteliste. 

Kommunestyret har vedtatt kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriftene gjelder også for omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Forskriften beskriver nærmere hvilke krav som må oppfylles for å få langtidsopphold, og dine rettigheter dersom det ikke er ledig plass og du må stå på venteliste. Forskriftene finnes på Lovdata.no.

Du må betale egenandel ved langtidsopphold. Størrelsen på egenandelen er avhengig av din inntekt. For korttidsopphold betaler du en fast pris pr. døgn fastsatt av Stortinget.  Dersom du har mer enn 60 korttidsdøgn pr år betaler du som for langtidsopphold. Du betaler ikke for avlastningsopphold.

Dersom du får avslag på søknad om sykehjemsopphold, kan du klage. Fylkesmannen er klageinstans.