Langtidsopphold

Langtidsopphold vil si opphold på sykehjem så lenge behovet for heldøgns omsorg er tilstede. Dette tilbys på Brumunddal, Moelv, Nes avdeling Tingnes og Helgøya og Brøttum sykehjem. 

Når du får innvilget langtidsopphold i enhet for institusjonstjenester, kan du forvente deg:

Tilbud om plass i en avdeling som kan gi deg faglig nødvendig behandling, pleie og omsorg ut fra de behovene som er gjort kjent for tjenestetildeling i søknaden.

Du får enerom, men noen må dele bad med en annen pasient.

Sykehjemmene har sykehjemslege og tannhelsetjeneste som er vederlagsfritt for pasientene. Det er også frisører og fotterapeuter tilknyttet sykehjemmene, som pasientene kan nyttiggjøre seg av.

Avlastning

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste de som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og om avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.

Ringsaker kommune tilbyr avlastningsopphold ved Nes sykehjem avdeling Helgøya. Tilbudet gis etter en individuell vurdering etter søknad til enhet for tjenestetildeling og samordning. Mer informasjon om hvordan det søkes, finnes under menyvalget Søk på tjenester.

Avlastningsopphold på sykehjem er vederlagsfritt. 

Observasjonsopphold

Observasjonsplasser for personer med demens tilbys i hovedsak på Nes sykehjem avdeling Helgøya.

Disse plassene tilbys til personer med en kognitiv endring, hvor det er behov for en grundig kartlegging og observasjon av helsetilstanden som ikke kan gis hjemme.

Kommunen gjør en helhetsvurdering av din situasjon og behov for opphold i sykehjem. Det legges vekt på:

 • Funksjonsnivå, blant annet graden av selvhjulpenhet.
 • Behov for hjelp hele døgnet eller kun til bestemte tider.
 • Om nåværende bolig er tilrettelagt. 
 • Om søker bor alene eller har hjelp av andre til daglig.
 • Dersom andre boformer og/eller tjenester ikke er hensiktsmessige eller ikke forsvarlige.

Opphold i skjermet avdeling og forsterket skjermet avdeling

Langtidsplass med opphold i skjermet eller forsterket skjermet avdeling er et tilrettelagt tilbud til personer med demens med spesielle omsorgsbehov hvor målet er at beboeren skal oppleve individuell omsorg, ro og forutsigbarhet og en meningsfull hverdag.

Skjermet plass tilbys beboere med demens som har behov for tettere oppfølging av ansatte med særskilt kompetanse innen demensomsorg. 

Forsterket skjermet plass tilbys beboere med demens som i tillegg har atferdsmessige utfordringer og som har et større behov for skjerming og tett oppfølging.

Beboerens omsorgsbehov evalueres fortløpende gjennom daglige observasjoner. Ved endring i omsorgsnivå vurderes overflytting til annen avdeling.

Tjenestebeskrivelse for langtidsopphold på sykehjem

Formål

Langtidsopphold i sykehjem er forbeholdt pasienter som har omfattende, døgnkontinuerlig helse-, pleie- og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i eget hjem.

 

Vilkår

Tjenesten ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1: «Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester», og Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 14.11.1988 nr. 932 

For langtidsopphold betales det vederlag. Størrelsen på vederlaget fastsettes i eget vedtak i henhold til kommunens betalingsregulativ.

 

Tjenestens innhold

 • Ved langtidsopphold gis du faglig nødvendig behandling, pleie- og omsorg i et av kommunens sykehjem.
   
 • Dine omsorgsbehov vurderes fortløpende gjennom strukturerte daglige observasjoner.
   
 • Ved endring av behov vurderes overflytting til annen tilpasset avdeling i sykehjemstjenesten.
   
 • Det legges til rette for at du skal kunne bevare dine funksjoner, ha en mest mulig normal døgnrytme og et godt kosthold.
   
 • På sykehjemmet får du hjelp av helsepersonell. Institusjonen gir også opplæring til studenter, lærlinger, elever og andre som er under utdanning.
   
 • Det arbeides med kvalitetsforbedring på ulike områder, og det er av og til spørsmål om du ønsker å være med i forskningsprosjekter.
   
 • Du vil få en primærkontakt som en del av tjenestetilbudet. Denne kontakten vil være et bindeledd mellom deg og dine pårørende mot personalet og avdelingsleder.
   
 • Det er sykepleier og/eller vernepleier tilgjengelig hele døgnet.
   
 • Sykehjemmet har sykehjemslege. Akutte medisinske behov utenom dagtid dekkes av legevaktsordning.
   
 • Pasienter tilbys gratis tannlegebehandling.
   
 • Alle får enerom, men noen må dele bad med en annen pasient.
   
 • Ved langtidsopphold er det anledning til å bringe med dine egne møbler og private gjenstander i den grad plassen tillater det, og krav til hygiene ivaretas.
   
 • Enheten har et godt samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjeneste og den øvrige omsorgstjenesten i kommunen.
   
 • Du får vurdert din samtykkekompetanse.
   

Pasient kan forvente av helse- og omsorgstjenesten

 • Du tilbys en tilpasset tjeneste ut fra dine behov.
   
 • Vi ivaretar din rett til å få nødvendig informasjon om din helsetilstand og innholdet helsehjelpen.
   
 • Vi viser respekt for dine ønsker ved gjennomføring av helsehjelpen.
   
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg og eventuelt pårørende.
   
 • Taushetsplikten overholdes.

 

Helse- og omsorgstjenesten forventer av deg som pasient

 • Dine pårørende sørger for at privattøy merkes, og avklarer med ansatte ønsker om tøyvask.
   
 • Du/dine pårørende er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som tas med under oppholdet. Du kan eventuelt tegne forsikring.
   
 • Det er ønskelig at dine pårørende kan bistå med å følge deg til tannbehandling, undersøkelser og andre timeavtaler.
   
 • Det er forventes at du og dine pårørende/besøkende følger sykehjemmets og kommunens retningslinjer i forhold til besøk.

 

Vilkår for sykehjemsplass, venteliste, prioritering og klagemulighet

Dersom du fyller vilkårene for sykehjemsplass, men det ikke er ledig plass på ett av sykehjemmene, vil du bli satt på venteliste. Det er til enhver tid den som har størst behov som blir prioritert. Kommunen er pliktig til å gi forsvarlig hjelp til den som står på venteliste. 

Kommunestyret har vedtatt kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriftene gjelder også for omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Forskriften beskriver nærmere hvilke krav som må oppfylles for å få langtidsopphold, og dine rettigheter dersom det ikke er ledig plass og du må stå på venteliste. Forskriftene finnes på Lovdata.no.

Du må betale egenandel ved langtidsopphold. Størrelsen på egenandelen er avhengig av din inntekt. For korttidsopphold betaler du en fast pris pr. døgn fastsatt av Stortinget.  Dersom du har mer enn 60 korttidsdøgn pr år betaler du som for langtidsopphold. Du betaler ikke for avlastningsopphold.

Dersom du får avslag på søknad om sykehjemsopphold, kan du klage. Fylkesmannen er klageinstans.