– Dette er helt fantastisk! Vi har en eventyrlig vekst på flere hold. Det er rene byggeboomen over hele kommunen, antall hytter i fjellet øker på, næringsetableringene tiltar, og nå ser vi også at befolkningsveksten fortsetter med full kraft. 2017 er rett og slett et jubelår! Ringsaker har i fjerde kvartal størst tilvekst i Innlandet og står alene for 25 prosent av den samlede netto-veksten i det framtidige sammenslåtte fylket. Det hersker ingen tvil om at Ringsaker er en attraktiv kommune å både bygge og bo i, og at strategiene våre virker, sier rådmann Jørn Strand.    

Samarbeid viktig  

Han er tydelig på at det gode samspillet med aktører både innen det private næringsliv og offentlige instanser er avgjørende for de gode resultatene.    

– Vi opplever at utbyggerne og bedriftene er offensive, ser muligheter hos oss og virkelig satser. Det kompletterer våre tiltak på en fantastisk god måte. Vi ser også at det er stor vilje hos offentlige etater til å finne gode løsninger som bygger opp under vår satsing. Et eksempel på dette er E6-utbyggingen og det gode samarbeidet med Nye Veier. Mulighetene framover er mange, og vi må evne å gripe dem etter hvert som de byr seg, sier han.   

Over landssnittet  

Strand peker også på den langsiktige satsingen for vekst og utvikling som et viktig grunnlag for den utviklingen vi nå ser i Ringsaker.    

– Over tid har vi satset på byutvikling og næringsutvikling i tillegg til utvikling av tjenestene. Summen av dette har vært utslagsgivende for veksten i folketallet som vi ser nå, påpeker han.   

En vekst på 0,91 % plasserer Ringsaker godt over landsgjennomsnittet for 2017, som var på 0,71 %. Dette har vært et viktig mål for kommunen.  

– Større vekst enn landet for øvrig gir høyere andel av statlige overføringer, noe som bidrar til større armslag i kommuneøkonomien. Det betyr mer penger til tjenestene våre, og til å styrke vår attraktivitet ytterligere, mener rådmannen.    

Gode fødselstall  

Rådmannen peker også på de gode fødselstallene som et sunnhetstegn og en viktig bidragsyter for tilveksten.

– I 2017 hadde vi også et gledelig fødselsoverskudd på 19 totalt. De siste årene er kapasiteten bygd ut i både private og kommunale barnehager for å ta høyde for en vekst i innbyggertallet, og dyktige barnehageansatte står klare til å ta imot våre yngste innbyggere med åpne armer, sier Strand.  

Den systematiske satsingen for gode, trygge oppvekstmiljø og gode skoler med læringstrykk har også vært viktig for å bygge attraktiviteten for Ringsaker.   

– Gjennom en periode på femten år (2006-2021) vil vi over skolebudsjettet investere i sum 1,6 milliarder i skolebygg i hele kommunen, forteller rådmannen.