Store investeringer innenfor de sentrale velferdsområdene preger budsjettforslaget, som skal sluttbehandles i kommunestyret 19. desember. Samtidig prioiteres tiltak for vekst og utvikling, og det er ambisiøse mål for videre vekst. 

– Det er ingen vesentlige kutt i budsjettforslaget. Tvert imot prioriteres de sentrale velferdstjenestene, samtidig som strategien for vekst og utvikling står fast. Budsjettet preges av en stø kurs hvor vekst og velferd er knyttet sammen i en helhet, sa rådmannen.

Et velferdsbudsjett

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen for helse og omsorg med 17,2 millioner brutto. Helse og omsorg er et av satsingsområdene i budsjettet. Det legges opp til en betydelig styrking av hjemmetjenestene, samtidig som tjenester for personer med funksjonshemming og aktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens styrkes. Driftsbudsjettet tilknyttet ordningen for brukerstyrte personlige assistenter er styrket, og det innføres langturnus i flere bofellesskap for å håndtere heltidsvalget. 

– Det største tiltaket er uten tvil nytt sykehjem i Moelv. Vi har lagt inn 1 mill. kroner til utredning i 2019, og ytterligere 325 mill. kroner som en oppstartsbevilgning i økonomiplanperioden. Dette er et betydelig og nødvendig løft for helse og omsorg, sa rådmannen.

For elevene ved skolene i Ringsaker fortsetter det systematiske arbeidet for økt læringsutbytte. Det er en bredde i satsingen der en blant annet følger utviklingen av den enkelte elev tett, har egne program for opplæring i lesing, skriving og regning og en forskningsbasert tilnærming til utviklingsarbeidet. Investeringen i digitale verktøy gir samtlige elever i barne- og ungdomsskolene tilgang til nettbrett eller pc i løpet av skoleåret 2019/2020. 

– Oppvekst og skole har vært et prioritert område for oss i en årrekke, og det er ingen tvil om at skolebyggene har fått et realt løft med åpning av Brøttum skole med liten flerbrukshall i 2015, Mørkved skole i 2016, nye lokaler for Fagernes i 2016, Moelv skole i 2017 og ny flerbrukshall og svømmebasseng i 2018. Stavsberg skole skal stå ferdig i løpet av 2019. I januar 2019 åpner også nytt svømmebasseng i Brumunddal, bygget gjennom et samarbeid mellom det offentlige og det private, sa Strand. 

Satsing gir vekst

De siste års satsing på tiltak for økt attraktivitet har så langt gitt en positiv utvikling i befolkningsveksten. 

– Det er nødvendig å ha i bakhodet til enhver tid at vekst er en helt nødvendig forutsetning for å kunne fortsette utviklingen av velferdstjenestene våre. Derfor må vi også prioritere en fortsatt satsing på tiltak som gir vekst i innbyggertall og i næringsetableringer i tiden fremover. Veksten kommer ikke av seg selv, understreket rådmannen.

Sunn økonomi

Budsjettopplegget for 2019 er innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. En sterkere vekst i skatteinntekter og rammetilskudd i 2018 enn forutsatt, gir grunnlag for å se 2018 og 2019 under ett. Samtidig er den underliggende veksten positiv ved at sentrale samfunnsindikatorer som befolkning, boligbygging, sysselsetting og handel alle viser en positiv utvikling. Dette gjør det mulig å ungå brå skift i økonomien og trygge og videreutvikle velferdstjenestene.  

– Det er store investeringer som skal til for å bygge nytt sykehjem i Moelv og for å bygge Stavsberg skole og flerbrukshall. For at kommunen fortsatt skal ha en sunn økonomi, er det behov for å innrette et avtakende investeringsnivå etter Stavsberg, og en type handlingsregel for låneopptak som gir føringer for framtidige investeringer, avsluttet rådmannen.

 

Dokumentene i rådmannens forslag til budsjett finner du her